• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Progressive

Member Area
Zakon o radu: Kako poslovati u moru propisa PDF Print E-mail

 

dijana klekar - ljudski resursiSnalaženje u moru propisa i zakonskih odredbi prava je noćna mora za poslodavce. U nekoliko desetaka različitih zakona, pravilnika i procedura koje poslodavac mora poznavati i primjenjivati, krije se nekoliko tisuća različitih odredbi čije nepoštivanje može dovesti do velikih poteškoća u radu kompanije, pa čak i do njezinog zatvaranja.

Piše: Dijana Klekar, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

Najvažniji propis kojim se uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa je Zakon o radu. Za nepoštivanje odredbi ovog Zakona od strane Poslodavca (svaka fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika i za koju radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove) određene su visoke novčane kazne, koje mogu ozbiljno ugroziti poslovanje svake kompanije.

Postupa li Poslodavac u skladu sa Zakonom o radu provjerava inspekcija rada. Prema Izvješću o radu Državnog inspektorata Republike Hrvatske u 2011. inspektori rada proveli su ukupno 17.970 inspekcijskih nadzora u području radnih odnosa u kojima su utvrdili 24.903 povrede propisa.

Većina otkrivenih i procesuiranih prekršaja odnosila se na:
-> zapošljavanje radnika bez sklapanja pisanog ugovora o radu prije početka rada,  odnosno bez izdavanja pisane potvrde o sklopljenom ugovoru (1937),
-> neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i/ili obvezno zdravstveno osiguranje (3132),
-> neisplatu minimalne plaće (9357),
-> nevođenje propisane evidencije o radnicima,
-> nezakoniti prekovremeni rad (2.130),
-> neuručivanje radnicima u propisanim rokovima obračuna plaća, naknada plaća ili otpremnine propisanog sadržaja, odnosno obračuna tih dugovanja kada ista do dana dospijeća nisu isplaćena ili nisu isplaćena u cijelosti (4.796),
-> sklapanje ugovora o radu koji ne sadrže propisane podatke,
zakašnjele prijave na obvezno mirovinsko i/ili obvezno zdravstveno osiguranje (1.919),
-> sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme protivno propisima,
uskratu prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor,
nezakonito zapošljavanje i rad stranaca (608).

KATEGORIJE PREKRŠAJA
Prekršaji Poslodavca raspoređeni su u tri kategorije: lakši, teži i najteži prekršaji. Za lakši prekršaj poslodavac će morati izdvojiti od 10.000,00 do 30.000,00 kn, dok će za isti prekršaj odgovorna osoba poslodavca (poslodavac fizička osoba, direktor, rukovoditelj ili voditelj odjela) morati izdvojiti od 1000,00 do 3000,00 kn. Za teže i najteže prekršaje inspektor rada, može poslodavcu na mjestu izvršenja prekršaja izreći novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 kn, odnosno 20.000,00 kn, a odgovornoj osobi poslodavca u iznosu od 3000,00 kn, odnosno 6000,00 kn. U 2011. godini na mjestu izvršenja prekršaja inspektori rada ukupno su naplatili 4.528.000,00 kn. Vrijedi napomenuti da se novčane kazne utvrđuju za svaki prekršaj pojedinačno pa iznosi koje kompanija na kraju treba platiti mogu biti izuzetno visoki.

Vođena ovim činjenicama Tecumviva d.o.o. razvila je uslugu "eHR revizije" kao jedinstvene usluge na hrvatskom tržištu unutar koje provjeravamo valjanost kadrovske dokumentacije i internih radnopravnih akata, detektiramo nepravilnosti i eventualne probleme te dajemo prijedloge za njihovo rješavanje. Ova usluga omogućava pravovremenu reakciju i ispravak postojećih nedostataka te objektivnu procjenu potencijalnog rizika.

KAKO POSLOVATI
Evo nekoliko savjeta kojih se možete pridržavati kako biste osigurali poslovanje sukladno Zakonu o radu i izbjegli 20-ak najčešćih prekršaja.

 • Prije početka rada, omogućite radniku da se upozna s propisima o radnim odnosima, odnosno sa svim propisima unutar kompanije koji se odnose na organizaciju rada i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu (opis poslova radnog mjesta, prava i obaveza iz radnog odnosa, mjere zaštite na radu, osposobiti ga/je za rad na siguran način...)
 • svakako sklopite pisani ugovor o radu prije početka rada i osigurajte da ugovor o radu, odnosno potvrda o sklapanju ugovora sadržava sve uglavke propisane Zakonom, a o sklopljenom ugovoru o radu na izdvojenome mjestu rada u propisanom roku obavijestite inspekciju rada
 • obavezno prijavite radnika na obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od 8 dana od dana početka rada, odnosno prije upućivanja na rad u inozemstvo te radniku svakako uručite obrazac prijave
 • ugovor o radu na određeno vrijeme sklapajte samo u slučajevima koji su predviđeni zakonom ili kolektivnim ugovorom
 • vodite sve propisane evidencije o radnicima i o radnom vremenu te plaćama
 • donesite odluku o radnom vremenu i iste se pridržavajte (radnik smije raditi prekovremeno najviše 8 sati tjedno uz ograničenje da prekovremeni rad ne smije trajati  duže od 32 sata mjesečno ili 180 sati godišnje)
 • ukoliko prekovremeni rad radnika traje duže od 4 tjedna neprekidno ili više od 12 tjedana tijekom godine, odnosno ako prekovremeni rad svih radnika prelazi mjesečno 10% ukupnog fonda radnih sati, dužni ste obavijestiti inspektora rada u roku od 8 dana
 • vodite računa da trudnici, roditelju s djetetom do 3 godine starosti ili samohranom roditelju s djetetom do 6 godina starosti, te radniku koji radi u nepunom radnom vremenu, bez njegovog pristanka ne možete narediti prekovremeni rad
 • o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed obavijestite radnika
 • ako razmišljate o preraspodjeli radnog vremena, plan donesite u skladu s propisanom procedurom
 • ako imate organizirani rad u smjenama koji uključuju i noćni rad, dužni ste osigurati izmjenu smjena tako da radnik u noćnoj smjeni radi uzastopce najduže 1 tjedan
 • u postupku selekcije i zapošljavanja novog zaposlenika ne tražite od njega/nje podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom (npr. je li trudna, hoće li imati djecu i sl.)
 • imenujte osobu koja je osim Poslodavca ovlaštena prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama podatke radnika u skladu s odredbama Zakona o radu
 • imenujete osobu koja je osim Poslodavca ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika te sve podatke u ovim postupcima tretirajte kao poslovnu tajnu i iste ne otkrivajte neovlaštenim osobama
 • donesite raspored korištenja godišnjeg odmora i u propisanom roku obavijestite radnika o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora
 • omogućite radniku korištenje godišnjeg odmora (najmanje 2 tjedna neprekidno u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo)
 • za svaku uskratu isplate plaće ili nekog njezinog dijela, odnosno naknade plaće ili dijela naknade plaće morate imati suglasnost radnika (pisana izjava radnika)
 • radniku u propisanom roku dostavite obračun plaće, naknade plaće ili otpremnine propisanog sadržaja (bez obzira dali se radi o obračunu isplaćene ili obračunu dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine)
 • otkaz ugovora o radu dužni ste obrazložiti i dostaviti radniku (u pisanom obliku)
 • ako otkazujete radniku zbog poslovno uvjetovanih razloga prije isteka roka od šest mjeseci ne možete zaposliti drugog radnika na istim poslovima za koje je utvrđeno da je prestala potreba za njihovim obavljanjem. Ukoliko to činite u roku od 6 mjeseci, onda prvo morate ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazan ugovor o radu
 • otkaz ugovora radniku za vrijeme bolovanja (ozljeda na radu ili profesionalna bolest), trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, nije dopušten
 • radniku ste dužni vratiti radnu knjižicu na njegov pisani zahtjev i po prestanku ugovora o radu nakon što izvršite odjavu sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u propisanom roku
 • ako zapošljavate 20 i više radnika, obavezno donesite i objavite Pravilnik o radu i istim uredite sva pitanja koja moraju biti uređena. Ako imate radničko vijeće obavezno se savjetujte s njima prije donošenja Pravilnika o radu

  Poslovanje u skladu sa Zakonom o radu pridonosi jačanju imidža dostojnog svakog uglednog poslodavca.


DIJANA KLEKAR -> ARHIVA TEKSTOVA:

->Zašto trebamo opise radnih mjesta