• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015. PDF Print E-mail
Monday, 21 December 2015 16:19

jasmina kajtezovicOsim poreznih promjena čija je primjena započela s početkom godine, 2015. godinu obilježilo je nekoliko 'revolucionarnih' poreznih novina koje bi trebale olakšati poslovanje poreznih obveznika, pogotovo onih koji se 'bore' s nejasnim tumačenjima poreznih propisa i koji imaju poteškoća s podmirivanjem poreznih dugovanja.

Jasmina Kajtezović, menadžerica u poreznom odjelu, Crowe Horwath

Neki od važnijih poreznih propisa čija primjena je obilježila početak ove godine svakako su oporezivanja PDV-om isporuka građevinskog zemljišta i nekretnina koje se na njemu nalaze, mogućnost da porezni obveznici po određenim uvjetima PDV mogu plaćati prema naplaćenim naknadama, a ne izdanim računima, te da od ove godine nema više PDV-K obrazaca, zbog čega će porezni obveznici po prvi puta svoj konačni obračun PDV-a napraviti kroz PDV obrazac za zadnje mjesečno razdoblje, tj. za mjesec prosinac 2015. Od ostalih promjena koje porezni obveznici moraju imati u vidu ove godine, i to prilikom podnošenja prijave poreza na dobit za 2015., uvjeti su reinvestiranja dobiti, pri čemu je uz postojeći uvjet povećanja temeljnog kapitala za svotu reinvestiranog dobitka, od siječnja 2015. potrebno zadovoljiti i uvjet da se dobit investira u dugotrajnu imovinu u poreznom razdoblju u kojem se iskazuje smanjenje osnovice poreza na dobit, te se moraju očuvati radna mjesta najmanje sljedeće dvije godine. Osim poreznih promjena čija je primjena započela s početkom godine, 2015. godinu obilježilo je nekoliko 'revolucionarnih' poreznih novina koje bi trebale olakšati poslovanje poreznih obveznika, pogotovo onih koji se 'bore' s nejasnim tumačenjima poreznih propisa i koji imaju poteškoća s podmirivanjem poreznih dugovanja.

OBVEZUJUĆA MIŠLJENJA

Od ožujka 2015. na snagu su stupila tri noviteta: Porezna uprava može uz naplatu izdati obvezujuća mišljenja (prije su mišljenja bila neobvezujuća i besplatna), moguće je odgoditi plaćanje dospjelog poreznog duga do 24 mjeseca te je moguće nagoditi se tijekom poreznog nadzora uz mogućnost oprosta zateznih kamata i prekršajnih kazni. Uvjeti za dobivanjem obvezujućih poreznih mišljenja te nagodba s poreznom upravom, detaljnije su propisani Pravilnikom o obvezujućim mišljenjima, ispravkom prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi prema kojoj se obvezujuća mišljenja mogu izdati za konkretna pitanja koja se odnose na:

• utvrđivanje oporezivih isporuka u svrhu podjele pretporeza
• investicijske projekte u RH u vrijednosti većoj od 20.000.000,00 kuna
• utvrđivanje osnovice poreza na dobit kod poslovnih kombinacija
• ugovore o izbjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja kod obveza poreza na dohodak i poreza na dobit
• porezni tretman atipičnih poslovnih aktivnosti

Rok Porezne uprave za izdavanje obvezujućeg mišljenja je 60, odnosno 90 dana, a troškovi izdavanja iznose od 5.000,00 do 30.000,00 kuna, ovisno o prihodima poreznog obveznika prema posljednjoj poreznoj prijavi. Prednost obvezujućih mišljenja je da su ona obvezujuća za Poreznu upravu, ali i za poreznog obveznika koji je zatražio obvezujuće mišljenje. Na taj način u potpunosti se uklanjaju nedoumice o primjeni i tumačenju pojedinih propisa, odnosno rizici da bi Porezna uprava mogla osporiti primijenjeni porezni tretman i poreznog obveznika kazniti dodatnom poreznom obvezom, zateznim kamatama i eventualnim prekršajnim kaznama. Nedostatak je što se obvezujuća mišljenja mogu dobiti samo za određene slučajeve, što opet ne pokriva cijeli sijaset nedovoljno definiranih poreznih propisa, za čije tumačenje Porezne uprave i dalje ne postoji propisani vremenski rok.

porezni-presjekPOREZNI NADZOR

U svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza, smanjenja administrativnog opterećenja te promicanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza, u lipnju 2015. Ministarstvo financija donijelo je poseban Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku. Prema istom, porezni nadzor neće se pokretati nad onim poreznim obveznicima kojima Porezna uprava dodijeli posebni status dobrovoljnog ispunjavatelja poreznih obveza, što podrazumijeva:

• da porezni obveznik ima pozitivno mišljenje revizora u zadnje tri godine,
• da porezni obveznik ima uspostavljen sustav unutarnje kontrole sukladno načelima korporativnog upravljanja i primjenu provjerenih računalnih programa,
• obvezu obavještavanja Porezne uprave o svim poslovnim odlukama iz kojih bi mogli proizlaziti porezni rizici,
• mora biti vidljivo da će porezni obveznik ispunjavati sve navedene kriterije (iz podataka kojima raspolaže Porezna uprava) te
• da članovi uprave u zadnje tri godine ne smiju biti pravomoćno osuđeni zbog kaznenog djela.

Porezna uprava poreznom obvezniku dodjeljuje posebni status sklapanjem 'Sporazuma o dobrovoljnom ispunjavanju poreznih obveza' kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze, i koji je predmet provjere najmanje jedanput tijekom svakog poreznog razdoblja. Predviđeno je da se tijekom 2015. godine odobri 20 Sporazuma, a svake sljedeće godine najviše 30. Moguće je i otkazivanje posebnog statusa, i to obostrano. U tom slučaju Porezna uprava je dužna poreznom obvezniku objasniti razloge otkazivanja, a iznimno, ako se pojave porezni rizici koji zahtijevaju provedbu poreznog nadzora, poseban status poreznog obveznika može se raskinuti i bez objašnjenja.

NAGODBA S POREZNOM UPRAVOM

Za novoutvrđene obveze u poreznom nadzoru, porezni obveznici se, od ove godine, mogu nagoditi s poreznom upravom i to u roku od 8 dana od obavljanja zaključnog razgovora u poreznom nadzoru. Na taj način, novoutvrđene obveze mogu se smanjiti za 5%, a zatezne kamate za 10% do 100%, ovisno o roku plaćanja iznosa novoutvrđenih poreznih obveza.

NOVI KRITERIJI ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE

Novost je i da je Porezna uprava ove godine objavila nove kriterije za određivanje velikih poreznih obveznika koji su u nadležnosti 'posebnog' Ureda za velike porezne obveznike. Za razliku od ostalih poreznih obveznika, porezne prijave i transakcije velikih poreznih obveznika predmet su detaljnijih provjera te su isti dužni odmah uz porezne prijave dostavljati i određenu dodatnu dokumentaciju, kao što je npr. dokumentacija o transfernim cijenama. Velikim poreznim obveznicima smatraju se oni koji na godišnjoj osnovi:

• ostvaruju prihod veći od 150.000.000 kuna, ili
• obavljaju djelatnost osiguranja, leasinga i telekomunikacija s ostvarenim prihodom većim od 15.000.000 kuna, ili djelatnost banaka, bez obzira na visinu ostvarenog prihoda, ili
• imaju velike projekte čija je očekivana visina prihoda veća od 150.000.000 kuna i koji na sebe veže veći broj poreznih obveznika.

Odlukom ravnatelja Porezne uprave u nadležnost Ureda za velike porezne obveznike mogu potpasti i oni porezni obveznici koji navedene kriterije ne ispunjavaju, i to na prijedlog samog Ureda.

NOVE STOPE ZATEZNIH KAMATA

Velika novost u 2015. je i promjena eskontne stope HNB-a. Naime, u srpnju je HNB objavila novu referentnu kamatnu stopu koja iznosi 5,14% i primjenjuje se za razdoblje od 1.8. do 31.12.2015. Time se za odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovaca i osoba javnog prava, zatezna kamatna stopa smanjila na 10,14%, a u odnosima s poreznom upravom sa dosadašnjih 12% na 8,14%.

DONIRANJE HRANE U HUMANITRANE SVRHE BEZ PDV-a

Jedna od dugo očekivanih izmjena PDV propisa, posebno važna za poduzetnike koji djeluju u FMCG sektoru i bave se distribucijom robe široke potrošnje, stupila je na snagu 8. prosinca 2015. Naime, izmjenom i dopunom Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, darivanje hrane za ljude i životinje isključivo neprofitnim 'humanitarnim' pravnim osobama ne oporezuje se PDV-om. Uvjet je da se radi o hrani kojoj je rok uporabe pred istekom roka trajanja, čime se sprječava njeno uništavanje, a vrijednost darovanja ne prelazi 2% od ukupnog prihoda prethodne godine, čime je takvo darovanje ujedno i porezno priznati trošak sa stajališta poreza na dobitak.

U slučaju darovanja, potrebno je izvijestiti Poreznu upravu o vrijednosti donirane hrane koja se utvrđuje prema nabavnoj, odnosno proizvodnoj cijeni. Ove izmjene PDV propisa posebno su pozdravljene od strane poduzetnika, s obzirom da će time smanjiti troškove zbrinjavanja i uništavanja hrane kojoj ističe rok trajanja, a i šire javnosti zbog humane note kojoj ovakav propis pridonosi. Od ostalih izmjena propisa koji su stupili na snagu u 2015., svakako valja spomenuti novi Zakon o poticanju ulaganja prema kojem se briše podjela na opće i posebno usavršavanje u dijelu kojim se definiraju 'Poticaji za opravdane troškove usavršavanja', kao i mogućnost korištenja poreznih poticaja bez dodatnog zapošljavanja. Od rujna 2015. na snazi je i novi stečajni zakon prema kojem je FINA dužna pokrenuti stečaj za sve pravne osobe koje su u neprekidnoj blokadi dužoj od 120 dana, a predstečajni postupak stavljen je u nadležnost sudova i nije više u nadležnosti FINA-e.

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

Već početkom sljedeće godine poduzetnike čeka primjena najavljenih novih poreznih i računovodstvenih propisa. To je prije svega primjena novog Zakona o računovodstvu (ZOR), a od ostalih možemo spomenuti obvezu izvješćivanja o nenaplaćenim potraživanjima. Između ostalih brojnih promjena, možda je najvažnije spomenuti da novi Zakon o računovodstvu propisuje isti rok za predaju financijskih izvještaja za javnu objavu i statistiku - 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine (tj. 30.4. tekuće godine za godinu koja završava 31.12.), tj. da se poslovne knjige moraju zaključiti najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine. Također je propisan i obvezan sadržaj knjigovodstvene isprave i rokovi čuvanja pomoćnih knjiga i odnosnih knjigovodstvenih isprava te je riješen i vječni problem oko potpisivanja računa.

Naime, ukida se obveza potpisivanja računa, ako je račun sastavljen na način koji uređuju porezni propisi te sadržava ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje. Najavljena, pak, primjena jedinstvenog kontnog plana najvjerojatnije će se odgoditi zbog niza kompleksnih zahtjeva koje uvođenje istog u stvarnom svijetu poduzetništva podrazumijeva. Osim navedenih promjena, propisani su i novi kriteriji za zakonske obveznike revizije, prema kojima su to oni poduzetnici koji prelaze dva od sljedeća tri uvjeta: I. Svota ukupne aktive – 15.000.000 kn II. Svota prihoda – 30.000.000 kn III. Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25 Obveznoj reviziji također će podlijegati i godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva.

IZVJEŠĆIVANJE O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Radi praćenja 'kretanja' likvidnosti, od sljedeće godine porezni obveznici upisani u registar PDV-a koji imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, morat će do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća sa stanjem na dan svakog kvartala tekuće godine, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina. Statistička izvješća dostavljat će se na obrascu OPZ-STAT-1, putem ePorezne, a prvo izvješće će se morati dostaviti sa stanjem od 31. prosinca 2015. najkasnije do 20. veljače 2016. godine. Iz spomenutih poreznih promjena koje su nastupile u 2015. i koje će tek stupiti na snagu početkom sljedeće godine, uključujući i vrlo vjerojatne fiskalne reforme po konstituiranju nove Vlade, može se zaključiti da poduzetnicima, kao ni ova, ništa manje dinamična neće biti i nova poslovna godina.


CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA:  

->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama