• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
DOP je tradicionalni dio osnovne djelatnosti vodećih europskih trgovaca PDF Print E-mail
Wednesday, 16 March 2016 12:58

dop-1Svjesni rastuće moći potrošača, svi trgovci u svoju stratešku orijentaciju i poslovanje implementiraju društveno odgovorno poslovanje. DOP je koncept koji tvrtke dobrovoljno prihvaćaju i ugrađuju u svoje poslovanje čije provođenje nadilazi zakonom propisana 'pravila ponašanja'.

Piše: Kristina Jurišić, mag.oec., Ekonomski fakultet Zagreb, sveučilišni diplomski studij Trgovina

Trgovci pretežito prehrambenih proizvoda, kao posrednici između potrošača i proizvođača, suočavaju se s rastućim zahtjevima glede društveno odgovornog poslovanja (DOP). Svjesni rastuće moći potrošača svi trgovci u svoju stratešku orijentaciju i poslovanje implementiraju društveno odgovorno poslovanje. DOP je koncept koji tvrtke dobrovoljno prihvaćaju i ugrađuju u svoje poslovanje čije provođenje nadilazi zakonom propisana 'pravila ponašanja'. Rastom broja tvrtki koje primjenjuju koncept društveno odgovornog poslovanja raste i potreba komuniciranja istog široj društvenoj javnosti, najčešće putem izvještaja o društvenoj odgovornosti ili putem objave aktivnosti na internetskim stranicama tvrtke. Slika 1. prikazuje područja društveno odgovornog poslovanja o kojima tvrtke najčešće izvješćuju.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je provedeno na način da su s internetskih stranica prikupljeni podaci o društveno odgovornom poslovanju i načinu na koji vodeći europski trgovci izvješćuju o područjima društveno odgovornog poslovanja. Za analizu je primijenjena metoda studije slučaja, a izvještaji su obrađeni s fokusom na osnovne aktivnosti koje dotični trgovci smatraju relevantnim za svoje poslovanje i na kojima temelje svoju politiku društveno odgovornog poslovanja, te je dan kratak pregled njihovih aktivnosti iz područja obuhvaćenih društveno odgovornim poslovanjem.

ANALIZA IZVJEŠTAJA O DOP-u

Svi trgovci obuhvaćeni istraživanjem tvrde da je društveno odgovorno poslovanje dio strateške orijentacije poduzeća i da je integrirano u njihovo poslovanje. Trgovci navode svjesnost uloge u društvenoj zajednici u kojoj posluju te kako kroz različite oblike odgovornog poslovanja žele poticati razvoj društva. Tako većina europskih trgovaca pretežito prehrambenih proizvoda izdaje opširne, sveobuhvatne godišnje izvještaje kojima izvještavaju o poduzetim aktivnostima i napretku koji je postignut u usporedbi s ranijim razdobljima, u područjima društveno odgovornog poslovanja koja smatraju relevantnim i kroz koja ostvaruju misiju i viziju poduzeća.

TESCO PLC

U izvještaju o društveno odgovornom poslovanju Tesco ističe svoju ulogu u društvu kao produžetak glavne svrhe poslovanja. Navedene su tri glavne ambicije poduzeća koje se odnose na stvaranje prilika, poboljšanje zdravlja i smanjenje gubitka hrane. Uz to, glavna područja na koja je poduzeće fokusirano u provođenju politike društveno odgovornog poslovanja su odgovorna trgovina koja se ogleda u sigurnosti proizvoda i kvaliteti, poštenoj cijeni te zaštiti podataka, zatim slijedi smanjenje utjecaja na okoliš kroz sustav upravljanja energijom, kao i biti dobar poslodavac. U temelje svoje društveno odgovorne politike tvrtka ubraja još i pomaganje lokalnoj zajednici kroz podržavanje različitih dobrotvornih organizacija te prikupljanje hrane i prosljeđivanje potrebnima.

CARREFOUR S.A.

Opsežan godišnji izvještaj obuhvaća aktivnosti na područjima društveno odgovornog poslovanja koje su prožete kroz četiri cjeline: 1. naše prodavaonice (our stores), 2. naši proizvodi (our products), 3. naši zaposlenici (our employees), 4. naša izvedba (our performance). Kroz prvu cjelinu grupacija iznosi svoju obvezu za smanjenjem ekološkog utjecaja maloprodajnog poslovanja. Navode kako se velika važnost pridaje uvođenju i provedbi inicijativa koje pomažu očuvanju okoliša, uz težnju da razviju prodavaonice koje koriste manje energije, vode, generiraju manje otpada, kao i smanjenje emisije ugljikovog dioksida.

U području proizvoda kao svoje prioritete grupacija navodi osiguranje kvalitete proizvoda, povećanje ponude, zagovaranje odgovornog nabavljanja proizvoda, garanciju najboljih cijena te poticanje kupnje lokalnih proizvoda. Grupacija uz to ističe kako pomaže i svojim dobavljačima koji žele svoje poslovanje prilagoditi ostvarenju održivog razvoja te da već dugi niz godina nastoje optimizirati globalno odgovornu strategiju nabavljanja kako bi smanjili svoj utjecaj na ekosustav i bioraznolikost i povećali ekonomsku održivost svog poslovanja. Neovisno o kojem se dijelu svijeta radi, grupacija i njezini zaposlenici se obvezuju na solidarnost i društveno odgovorno poslovanje u lokalnim zajednicama.

Grupaciji je prioritetno razviti maloprodajni duh i osjećaj za inicijativu kod svojih zaposlenika; jamčiti za prijenos znanja i pripremiti menadžment budućnosti; poticati i razvijati osjećaj za poštenu i odgovornu trgovinu; poticati profesionalni razvoj zaposlenika. U posljednjem dijelu izvještaja dan je financijski pregled, ali i pregled i usporedba s aktivnostima ranijih godina iz područja društveno odgovornog poslovanja, odnosno promjena koje su postignute aktivnostima u ranije spomenutim kategorijama, na koje se grupacija fokusirala u provođenju svoje društveno odgovorne politike.

dop-2016

SCHWARZ UNTERNEHMENS TREUHAND AG

Članice grupacije, Lidl i Kaufland, ne objavljuju javne izvještaje bilo o održivom razvoju, bilo o aktivnostima društveno odgovornog poslovanja. Na službenim internetskim stranicama oba trgovca postoji rubrika u kojoj se tvrtke izjašnjavaju o svojoj odgovornosti te su navedena područja koja smatraju relevantnim, a koja se ažuriraju ovisno o novo pokrenutim inicijativama. Sumirani godišnji pregled, kao i ocjena uspješnosti društveno odgovornog poslovanja, nije dan na uvid široj javnosti.

METRO AG

Aktivnosti i opredjeljenje za društveno odgovorno poslovanje objavljeno je u godišnjem izvještaju o održivom poslovanju, u sklopu kojeg je navedeno da je kompanija član UN Global Compacta te se prilikom sastavljanja izvještaja vodi Global Reporting Initiative (GRI) smjernicama. Izvještaj je podijeljen u tri dijela: 1. naš stav (Unsere Haltung), 2. naše djelovanje (Unser Handeln), 3. naši rezultati (Unsere Resultate) Kroz izvještaj se svim zainteresiranim dionicima daje uvid, prije svega, u poduzetničku viziju odnosno 'METRO GROUP – mi nudimo kvalitetu života' (Wir bieten Lebens qualitaet) za koju ističu da je putokaz ka održivom upravljanju koje žele ostvariti i temelj strateškog usmjerenja. Također navode da ciljevi koji su postavljeni na području održivosti, kao i pripadajuće mjere i projekti, pridonose dugoročnom ostvarenju vizije iz koje proizlazi i strateška orijentacija koja se ogleda u 4 osnovna područja djelovanja i to:

1. opskrbni lanac i proizvodi,
2. energija i upravljanje resursima,
3. zaposlenici i socijalno,
4. društvena politika i dijalog sa dionicima.

Unutar navedenih područja stavljena su težišta na konkretne mjere i projekte koji se provjeravaju i po potrebi prilagođavaju.

ALDI

Slično kao i kod članica Schwarz grupe, godišnji izvještaj o društveno odgovornom poslovanju nije dostupan na internetskim stranicama tvrtke. Međutim, engleska podružnica objavila je Izjavu o društveno odgovornom poslovanju koja definira temeljne vrijednosti „odgovornosti“ i sažima obveze poduzeća prema „ljudima i planetu“ te je vodič za dan-za-danom aktivnosti (day-to-day actions) za sve zaposlenike i poslovne partnere. Izjavom je obuhvaćen odnos prema potrošačima, dobavljačima kroz Aldi dobavljačke standarde; resursima proizvoda; poslovanju kroz koje se obvezuju na smanjenje ekološkog utjecaja; zaposlenici sa kojima je veza građena na principima suradnje, povjerenja, iskrenosti i poštovanja.

GROUPE AUCHAN S.A.

Informacije o društveno odgovornom poslovanju dane su u sklopu godišnjeg izvještaja gdje poduzeće navodi svoje članstvo u UN Global Compactu. Zbog težnje svih članica grupacije za harmonizacijom procesa izvještavanja, unutar grupacije su izrađene detaljne smjernice prvo na francuskom, a zatim i na engleskom jeziku koje su distribuirane ostalim članicama, tako da danas sve članice grupacije diljem svijeta izvještavaju vođene istim načelima. Dio o društveno odgovornom poslovanju u izvještaju je podijeljen na četiri podskupine, odnosno teme, koje se odnose na zaposlenike, odgovorno poslovanje, ekološku odgovornost i odgovorno maloprodajno poslovanje te obvezu grupacije prema društvu. U svakom od tih dijelova opisane su aktivnosti koje poduzeće poduzima kako bi ostvarilo postavljene ciljeve i učinkovito provelo u djelo svoju politiku društveno odgovornog poslovanja. Grupacija također svoje najlojalnije kupce vodi u posjet lokalnim dobavljačima, poljoprivrednicima i proizvođačima te ih tako uključuju u lokalno poslovanje. U izvještaju je dan i pregled pokazatelja uspješnosti provođenja akcija u društvenim i ekološkim elementima poslovanja.

EDEKA

Izvještaj o društveno odgovornom poslovanju kao dijelu poduzetničke strategije dan je u sklopu financijskog izvještaja. Ovaj trgovački lanac smatra da je od iznimne važnosti zauzimati se za održivo proizvedene namirnice duž cijelog lanca vrijednosti. Kako bi mogli pratiti taj proces, prvotnu suradnju s organizacijom za zaštitu prirode World Wide Found for Nature u području održivog ribarstva iz 2012. godine, proširili su na strategijsko partnerstvo, kojim su pokrivena i druga područja asortimana, te su glavne stavke povezane s konkretno postavljenim ciljevima partnerstva za ribu i morske plodove, drvo i papir, palmino ulje, soju, klimu i slatku vodu. Ekološka odgovornost poduzeća ne pokriva samo područje asortimana nego i opremanje prodavaonica i skladišta te logističke procese na svim razinama djelovanja. Tu je prvenstveno u fokusu smanjenje potrošnje struje, uporaba prirodnih rashladnih sirovina i uređaja kao i niskoenergetski način gradnje. Društveni i socijalni angažman provodi se kroz savjetovalište za prehranu kao i pomaganje različitih inicijativa diljem Savezne Republike Njemačke.

CASINO GUICHARD – PERRACHON S.A.

Pregled aktivnosti iz područja društveno odgovornog poslovanja dio je redovnog godišnjeg izvještaja grupacije. Politika društveno odgovornog poslovanja strukturirana je prema pet glavnih tema koje se smatraju važnim unutar grupacije, odnosno odani poslodavac, odgovoran maloprodavač, pouzdan partner, angažiran lokalni korporativni građanin i ekološki proaktivna grupacija, u okviru kojih se poduzimaju inicijative za ostvarenje željenih ciljeva. U izvještaju se navodi i stalni dijalog s dionicima poduzeća kao važnom stavkom u ostvarenju društveno odgovorne politike. Dio kojim je dan pregled i opis aktivnosti završava pregledom pokazatelja koji upućuju na uspješnost provođenja akcija i napredak u odnosu na ranije godine.

REWE GROUP

Aktivnosti društveno odgovorno poslovanja prezentirane su javnosti u okviru izvještaja o održivosti koje se izdaje svake dvije godine, a sastavljen je prema GRI smjernicama. Izvještaj je podijeljen na odjeljke temeljene na četiri stupa održivosti koji su, prema njima: 1. zeleni proizvod, 2. energija, klima i okoliš, 3. zaposlenici, 4. društvena uključenost. Na polju 'zeleni proizvod' navode svoju obvezu ka najvišoj kvaliteti i obuhvaćena su sljedeća područja djelovanja: upravljanje razvojem zelenih proizvoda u Rewe Grupi, razvoj održivijih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, razvoj i implementacija Pro Planet sustava, postavljanje društvenih standarda u opskrbnom lancu, očuvanje biološke raznolikosti, zaštita klime i očuvanje resursa te razvoj održivog transporta i pakiranja. Pro Planet sustav razvijen je u suradnji sa stakeholderima poduzeća, koji su imali i glavnu ulogu u uspostavljanju procesa izrade Pro Planet etikete kojom su označeni proizvodi trgovačkih marki. Ona uzima u obzir održivost proizvoda ili usluge duž cijelog opskrbnog lanca i nose je svi proizvodi koji tijekom proizvodnje, prerade ili uporabe imaju značajno niži utjecaj na okoliš i društvo nego konvencionalni proizvodi. Pomoću koda koji je otisnut na etiketi kupac preko internetske stranice može pristupiti svim podacima koji su vezani uz dotični proizvod. Strateški cilj Rewe grupe za područje 'energija, klima i okoliš' je aktivan doprinos zaštiti resursa i klime što vodi do tri kljuSpremična područja djelovanja odnosno povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja stakleničkih plinova i očuvanja resursa unutar grupacije. U Tablici 1. dan je pregled stavki identificiranih u izvještajima o društveno odgovornom poslovanju trgovaca obuhvaćenih ovim istraživanjem, kako bi se dobio uvid u eventualne dodirne točke izvještaja uzimajući u obzir 'dobrovoljnost' i nedostatak opće prihvaćenih standarda u provođenju društveno odgovornog poslovanja i izvješćivanja o njemu.

ZAKLJUČAK

Većina europskih trgovaca obuhvaćenih istraživanjem, iako u različitim oblicima, nazivima i strukturi, u svojim izvještajima o društveno odgovornom poslovanju obuhvaća područja uzeta kao relevantna za analizu, odnosno okoliš, tržište, radni uvjeti i zajednica, koji su protkani kroz njihovu politiku društveno odgovornog poslovanja u ime koje poduzimaju različite aktivnosti iz navedenih područja djelovanja, kako bi ostvarili postavljene ciljeve, te kroz ovaj oblik izvještavanja obavijestili sve zainteresirane dionike o svojim uspjesima. Pri tom se treba imati u vidu da se radi o najjačim europskim trgovcima kojima je praksa društveno odgovornog poslovanja već tradicionalni dio osnovne djelatnosti i koji iz godine u godinu rade na poboljšanju iste.


FMCG Plus - ARHIVA TEKSTOVA:

->Tržište duhana u Hrvatskoj
->Deklaracije: Potrošači žele 'čiste' etikete
->Roba široke potrošnje na benzinskim postajama
->Lokacija, lokacija i lokacija
->MasterCard: Razvijamo napredna rješenja plaćanja
->Sustavi upravljanja u prehrambenoj industriji
->Izvorni tradicijski proizvodi: Hrvatska hrana - dio tradicije Europe