• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Za porez i javna davanja nema zastare! PDF Print E-mail
Sunday, 24 February 2013 14:22

kresimir lipovscak novaNavodno je Winston Churchill rekao da ne postoji dobar porez. A što bi tek rekao na ovo: od 1. siječnja 2013. u Hrvatskoj praktički ne postoji zastara plaćanja poreza i javnih davanja. Dakle, Porezna uprava može uvijek pokucati na vaša vrata i to za možda neka davno zaboravljena dugovanja.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, TPA Horwath 

Zastara znači gubitak zahtjeva na ostvarenje nekog prava. U našem slučaju to je pravo utvrđivanja i naplate poreznih davanja (što uključuje poreze, doprinose i carine). Relativni rok zastare može biti prekinut dok se nastupom apsolutnog roka (znači bez obzira na prekide) pravo naplate gubi zauvijek. Tako to otprilike treba izgledati. Koja su bila dosadašnja pravila igre?

DOSADAŠNJA PRAVILA
Pravo Porezne uprave na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo na pokretanje postupka naplate poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo biti utvrđeno plaćanje poreza. U praksi se to tumačilo tako da, ako npr. prijavu poreza na dobit za 2008. godinu treba predati do 30. travnja 2009., zastara za 2008. nastupa 31. prosinca 2012. Tijek zastare prekida se svakom službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku. Apsolutni rok zastare nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći (znači, u ovom slučaju to bi bio 31. prosinca 2015.). Ukratko, to su stara pravila, a tim pravilima dodane su neke novosti koje se odnose na nezastarijevanja određenih radnji.

ŠTO NE ZASTARIJEVA?
Ne zastarijevaju slučajevi "ispitivanja podrijetla imovine" i zlouporabe prava. Iako Zakon navodi trogodišnji, odnosno šestogodišnji rok zastare za navedene slučajeve, ključ je u tome kada zastara počinje teći. Kod ispitivanja podrijetla imovine to je "nakon isteka godine u kojoj je u tijeku postupka ispitivanja izvora imovine utvrđeno da ima osnove za oporezivanje". Kod zlouporabe prava to je "nakon isteka godine u kojoj je utvrđena zlouporaba prava". Iz ovih je formulacija vidljivo da zastara zapravo ovisi o trenutku u kojem će Porezna uprava pokrenuti postupak, a to može biti sada, a može biti i za deset godina.

PODRIJETLO IMOVINE
Da vidimo što znači ispitivanje podrijetla imovne i zloporaba prava. Sam postupak utvrđivanja izvora imovine (popularno zvan "ispitivanje podrijetla imovine") nije detaljno opisan Zakonom, ali postupak zlouporabe prava jest. Postupak utvrđivanja zlouporabe prava može se obavljati kod svih poreznih obveznika i drugih osoba koje "raspolažu činjenicama i dokazima bitnima za odlučivanje". Zlouporaba prava uključuje razne radnje kao npr. namjerno oštećivanje Porezne uprave, prijenose između povezanih osoba, umanjenje imovine, nepodnošenje izvješća ili nepokretanje stečaja u roku itd. Dakle, riječ je o vrlo širokom spektru transakcija koje su uobičajene u poslovanju, a koje Porezna uprava može protumačiti kao zlouporabu prava i obračunati porez. Stoga je u prosudbi vaših poslovnih transakcija potreban povećan oprez kako neka od transakcija ne bi bila pogrešno protumačena i završila s osobnom odgovornošću vlasnika i direktora.

NOVITETI
Iako su nova pravila stupila na snagu 1. siječnja ove godine, pitanje je otkad se primjenjuju. Za sve buduće odnose ili/i za one prije stupanja na snagu novih pravila? Načelo zakonitosti jamči građanima pravnu sigurnost, a retroaktivna primjena je dopuštena samo iznimno. S obzirom na navedeno, naše je mišljenje da se ova nova pravila smiju primjenjivati samo na buduće pravne odnose. Umjesto zaključka: Churchill s početka priče je, kao što vam je poznato, umro (ne zbog poreza), ali mi smo još živi. Međutim, pravna nesigurnost kreirana ovakvim propisima svima će otežati život.
 

TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama