• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU PDF Print E-mail
Tuesday, 23 July 2013 12:20

sonja-hecker-tafraU Hrvatskoj je revizija obvezna za poduzetnike koji imaju promet iznad 30 milijuna kuna, odnosno za one poduzetnike koji pripremaju konsolidirane financijske izvještaje. Pravila za zemlje EU su slična, no ne i ista. Navodimo uvjete koje kompanija mora ispuniti kako bi bila obveznik revizije u nekim od zemalja EU.

Piše: Sonja Hecker Tafra, izrvšna direktorica TPA Horwath revizije d.o.o.

Poduzetnici koji namjeravaju proširiti poslovanje u Europsku uniju ili tamo otvoriti podružnice, reviziju poslovanja istih moraju obavljati u skladu s lokalnim regulativama gdje podružnice posluju. U Hrvatskoj je pravilo da je revizija obvezna za poduzetnike koji imaju promet iznad 30 milijuna kuna, odnosno za one poduzetnike koji pripremaju konsolidirane financijske izvještaje. Pravila za zemlje Europske unije su slična, no ne i ista te u nastavku teksta navodimo uvjete koje kompanija mora ispuniti kako bi bila obveznik revizije u nekim od zemalja. Jedina zemlja EU gdje je revizija obvezna za sve poduzetnike, bez obzira na veličinu, je Malta.

U Austriji niste obveznik revizije ukoliko kompanija ne prelazi dva od sljedećih uvjeta: ukupna aktiva 4,84 milijuna eura, prihodi 9,68 milijuna eura i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50. Međutim, kao i u Hrvatskoj, i u Austriji, bez obzira na veličinu kompanije, financijski podaci kao što su bilanca, račun dobiti i gubitka te računovodstvene politike moraju biti objavljeni. U Belgiji niste obveznik revizije ukoliko ne prelazite dva uvjeta: aktiva 3,65 milijuna eura, prihodi 7,3 milijuna eura i 50 radnika.

No u Belgiji kompanija mora biti revidirana ukoliko je članica međunarodne grupe bez obzira na to priprema li matica konsolidirane financijske izvještaje koji su predmet revizije. Na Cipru ste obveznik revizije ukoliko prelazite dva uvjeta te imate aktivu veću 3,4 milijuna eura, prihode 7 milijuna eura i 50 radnika. U Češkoj ste obveznik revizije ukoliko prelazite dva uvjeta te imate aktivu veću od 1,5 milijuna eura, prihode 3,1 milijun eura i 50 radnika.

U Danskoj niste obveznik revizije ukoliko ne prelazite dva uvjeta: aktiva 1,1 milijun eura, prihodi 1,1 milijun eura i 12 radnika. U Francuskoj niste obveznik revizije ukoliko ne prelazite dva uvjeta: aktiva 3,15 milijuna eura, prihodi 3,1 milijuna eura i 50 radnika, dok su u Njemačkoj ti uvjeti dignuti: aktiva 4,8 milijuna eura, prihodi 9,6 milijuna eura i 50 radnika. U Grčkoj niste obveznik revizije ukoliko ne prelazite dva uvjeta: aktiva 2,5 milijuna eura, prihodi 5 milijuna eura i 50 radnika dok su u Italiji uvjeti: aktiva 4,4 milijuna eura, prihodi 8,8 milijuna eura i 50 radnika. U Mađarskoj su limiti sljedeći: aktiva 2 milijuna eura, prihodi 4 milijuna eura i 50 radnika dok su u Latviji ti limiti spušteni na vrlo niskih 144.000 eura aktive, 288.000 eura prihoda i 25 radnika.

Svaka zemlja članica Europske unije samostalno odlučuje o uvjetima koje kompanije moraju ispunjavati kako bi bile obveznici revizije, iako postoje preporuke Komisije u 4 i 7 Direktivi. Stanje lokalne ekonomije i prosječna veličina kompanija u zemlji uglavnom najviše utječu na postavljanje uvjeta te manje zemlje uglavnom imaju stroža pravila za reviziju od velikih.
 

TPA HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama