• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom PDF Print E-mail
Friday, 27 February 2015 15:42

jasmina kajtezovicPoslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom mogu ostvariti određene olakšice i poticaje, kao što su subvencija plaće osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom, sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova kamata na kredite namijenjene nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora za zapošljavanje osoba s invaliditetom, sufinanciranje troškova stručne podrške te posebna sredstva za inovativne programe zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Jasmina Kajtezović, menadžerica u poreznom odjelu, Crowe Horwath

Na kraju prošle godine, 30. prosinca, na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, čija je svrha poboljšanje provedbe postojećih propisa vezano uz zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno sustava zapošljavanja invalida u Hrvatskoj. Prema spomenutim propisima, poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika dužni su na primjerenom radnom mjestu, prema vlastitom odabiru, zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenika i djelatnosti koju obavljaju. U ukupan broj zaposlenih pritom se ne ubrajaju radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova. Obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom nemaju predstavništva stranih pravnih osoba i stranih konzularnih predstavništva, integrativne i zaštitne radionice te novoosnovani poslodavci do 24 mjeseca od dana početka rada.

PROPISANE KVOTE ZAPOŠLJAVANJA

Koliko osoba s invaliditetom pojedini poduzetnici moraju zaposliti propisano je Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kvota se određuje s obzirom na djelatnosti poslodavca, u skladu s Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., odnosno Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. izdanoj od strane Državnog zavoda za statistiku.

Tako su određene sljedeće kvote zapošljavanja osoba s invaliditetom:
- 2-postotna kvota za trgovinu na veliko i na malo, informacije i komunikacije, financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, itd.
- 3-postotna kvota za građevinarstvo, poslovanje nekretninama, obrazovanje, prijevoz i skladištenje te 6-postotna kvota za administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, itd. 

Poslodavci koji zapošljavaju manje od 50 radnika mogu smanjiti jedan postotni bod od propisanih kvota, ali ona nikako ne može biti niža od 2%. Kvota se izračunava kao ukupan broj radnika na zadnji dan u mjesecu x propisana kvota. U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj. Osim zapošljavanja, obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom može se ostvariti i sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja je samozaposlena. U tom slučaju, iste moraju biti osiguranu na mirovinskom osiguranju.

PREDNOST KOD ZAPOŠLJAVANJA

Tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, pravne osobe u većinskom vlasništvu države Hrvatske ili jedinice lokalne uprave i samouprave, dužne su prilikom zapošljavanja dati prednost osobama s invaliditetom. Da bi ostvarile to pravo, osobe s invaliditetom moraju se izričito pozvati na to pravo u prijavi na javni natječaj ili oglas te priložiti sve dokaze o ispunjenju propisanih uvjeta.

OLAKŠICE I „KAZNE“

Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom mogu ostvariti određene olakšice i poticaje, kao što su subvencija plaće osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom, sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova kamata na kredite namijenjene nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora za zapošljavanje osoba s invaliditetom, sufinanciranje troškova stručne podrške te posebna sredstva za inovativne programe zapošljavanja osoba s invaliditetom. Poslodavci koji do 1.1.2015. godine nisu ispoštovali navedene propise, dužni su plaćati novčanu naknadu u iznosu 30% propisane minimalne plaće (mjesečno), za svaku osobu koju su bili obvezni zaposliti te za istu podnijeti JOPPD obrazac. Rok za plaćanje naknade je do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno do 28. veljače, za plaćanje prve takve naknade. Naknada se uplaćuje u državni proračun pod oznakom 5118 - novčana naknada poslodavaca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom. Tako uplaćena sredstava koristit će se u svrhu isplate poticaja i nagrada pri zapošljavanju osoba s invaliditetom te provođenje projekata i programa za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

VEĆI OSOBNI ODBICI ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti obračunava se doprinos za zapošljavanje 1,7%. Plaća osobe s invaliditetom obračunava se na jednak način kao i za osobu bez invaliditeta, s tim da osobe s invaliditetom imaju pravo na veći osobni odbitak, koji se izračunava na način da se osnovni osobni odbitak za poreznog obveznika od 2.600 kuna uvećava za 30% ili 100%-tni iznos, ovisno o stupnju invalidnosti. Ovakvo uvećanje osobnog odbitka može se priznati djetetu ili poreznom obvezniku koji uzdržava dijete na temelju vjerodostojnih isprava mjerodavnih tijela kojima se utvrđuje djelomična ili potpuna invalidnost. Izmjene propisa o zapošljavanju osoba s invaliditetom, svakako su pozitivne i pozdravljene, s nadom da će iste zaista potaknuti poslodavce da zapošljavaju osobe s invaliditetom, čime će oni ispuniti ne samo svoju zakonsku, već i moralnu obvezu.

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?
->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama