• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Što donosi novi Zakon o računovodstvu? PDF Print E-mail

marinko-matkovicNajznačajnija novina Zakona je uvođenje obveze licenciranja vanjskih pružatelja usluga računovodstva (knjigovodstvenih servisa). Ipak (jedino) ova odredba stupa na snagu tek 1. siječnja 2018. godine te će biti regulirana posebnim zakonom.

Piše: Marinko Matković, Senior Manager, Crowe Horwath  

Početkom srpnja donesen je novi Zakon o računovodstvu (u nastavku „Zakon“) koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. (izuzev dijela koji regulira licenciranje računovođa koji stupa na snagu 1. siječnja 2018.).

OBVEZNICI

Obveznici primjene Zakona su kao i dosad poduzetnici, tj. u pravilu pravne i fizičke osobe, podružnice i poslovne jedinice inozemnih poduzetnika obveznici plaćanja poreza na dobit. Obveznici primjene nisu korisnici proračuna za koje je računovodstvo uređeno Zakonom o proračunu te neprofitne organizacije obveznici primjene Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

S obzirom na veličinu, poduzetnici se kategoriziraju na sljedeći način:

financije-i-porezi-tablica-1

Osim gore navedenih kriterija, velikim poduzetnicima se smatraju i subjekti od javnog interesa, tj. razni oblici financijskih insitucija koji posluju prema posebnim propisima.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Kao što se vidi u tablici gore, Zakonom je uvedena nova kategorija poduzetnika pod nazivom „mikro poduzetnici“. Ipak, unatoč promjeni u kategorizaciji poduzetnika s obzirom na veličinu, u tom pogledu se nije ništa značajnije promijenilo. Mikro poduzetnici, isto kao i mali poduzetnici, i nadalje imaju obvezu pripremanja bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz financijske izvještaje. Srednji i veliki poduzetnici su uz to kao i dosad dužni sastavljati i izvještaj o novčanim tokovima te izvještaj o promjenama kapitala. Veliki poduzetnici sastavljaju i izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti. Srednji i veliki poduzetnici dužni su sastavljati i godišnje izvješće. Odgovornost za godišnje financijske izvještaje snose članovi uprave i nadzornog odbora (ako postoji), odnosno svi izvršni direktori i upravni odbor. Potpisuju ih predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika. Nadalje se navodi da godišnje financijske izvještaje subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje. Veliki poduzetnici i subjekti od javnog interesa (bez obzira na veličinu), obveznici su primjene Međunarodnih Standarda Financijskog Izvještavanja dok su ostali (mikro, mali i srednji poduzetnici), obveznici primjene Hrvatskih Standarda Financijskog Izvještavanja. Ipak, obveznici primjene Hrvatskih Standarda Financijskog Izvještavanja mogu odabrati primjenu Međunarodnih Standarda Financijskog Izvještavanja ukoliko matično društvo sastavlja i prezentira konsolidirane financijske izvještaje po tim standardima.

LICENCIRANJE RAČUNOVOĐA

Najznačajnija novina Zakona je uvođenje obveze licenciranja vanjskih pružatelja usluga računovodstva (knjigovodstvenih servisa). Ipak (jedino) ova odredba stupa na snagu tek 1. siječnja 2018. godine te će biti regulirana posebnim zakonom. Ukoliko financijske izvještaje priprema zaposlenik poduzetnika, obveza licenciranja nije predviđena. Bez obzira na to, poduzetnik i nadalje ostaje u potpunosti odgovoran za poslove povjerene računovođama, kao i za nesmetano obavljanje nadzora od strane nadzornih tijela.

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Novim Zakonom ukida se obveza potpisivanja računa, ako je račun sastavljen u skladu s poreznim propisima te sadrži ime i prezime osobe koja je odgovorna za njegovo izdavanje. U vezi sa sadržajem knjigovodstvenih isprava potrebno je posebno skrenuti pozornost i na zahtjeve da knjigovodstvena isprava mora sadržavati između ostalog i potpis osobe odgovorne za poslovni događaj te oznaku konta na kojima će biti proknjižena.

KONTNI PLAN

Značajna novost je svakako i uvođenje jedinstvenog okvirnog kontnog plana za sve poduzetnike koji će se naknadno propisati. Dosad je to bila obveza samo organizacija koje posluju prema posebnim propisima, poput neprofitnih organizacija te financijskih institucija.

GODIŠNJI POPIS (INVENTURA)

Odredbe vezane uz godišnji popis nalažu da se bez obzira na dinamiku provođenja inventura tijekom godine, takav popis mora provesti na kraju poslovne godine te je potrebno uskladiti knjigovodstveno stanje sa stvarnim.

KONSOLIDACIJA

U dijelu koji govori o konsolidiranim financijskim izvještajima značajno je proširena definicija matičnog društva u smislu da odražava više načina na koje matično društvo može imati kontrolu nad ovisnim društvima. Matično društvo koje ima kontrolu, može biti izuzeto iz obveze konsolidacije ukoliko se konsolidacija provodi na „višoj“ razini. Od obveze konsolidacije su izuzete također i „male grupe“ pod uvjetom da ne uključuju subjekte od javnog interesa. Zakon, naime, predviđa i kategorizaciju grupe poduzetnika koje čine matična i ovisna društva, kako slijedi:

financije-i-porezi-tablica-2

REVIZIJA

Obveznici revizije su financijski izvještaji poduzetnika koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

- godišnji financijski izvještaji velikih i srednjih poduzetnika te subjekata od javnog interesa (bez obzira na veličinu), kao i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa;
- odvojeni i konsolidirani godišnji financijski izvještaji dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji prelaze dva od sljedeća tri uvjeta:

a) iznos ukupne aktive više 15.000.000,00 kuna
b) iznos prihoda više 30.000.000,00 kuna
c) prosječan broj radnika tijekom poslovne godine više od 25;

- godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište;
- godišnji financijski izvještaji poduzetnika koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, odnosno podjelama kao preuzimatelji ili novoosnovana društva.

JAVNA OBJAVA

Novi Zakon propisuje obvezu zaključivanja poslovnih knjiga najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine. Također se propisuje rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (kao i dosad FINA-i) za potrebe javne objave koji iznosi četiri mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine. Taj isti rok može se smatrati rokom za predaju izvještaja za statističke svrhe čime su ti rokovi izjednačeni s rokom za predaju prijave poreza na dobit. Rok za predaju konsolidiranih financijskih izvještaja i dalje ostaje devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Što se tiče čuvanja dnevnika, glavne knjige, pomoćnih knjiga kao i knjigovodstvenih isprava, Zakon nalaže rok od najmanje 11 godina, s izuzetkom isplatnih lista te analitičkih evidencija o plaćama koje se čuvaju trajno. Zakonodavac omogućuje čuvanje dokumentacije izvan područja Republike Hrvatske, ali samo u drugoj državi članici EU. Ipak u tom slučaju mora tijelima nadležnim za nadzor na njihov zahtjev bez odgađanja omogućiti korištenje istih za potrebe nadzora. 
 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama