• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja? PDF Print E-mail
Wednesday, 16 March 2016 12:02

sonja-hecker-tafraIako će se financijski izvještaji po novim odredbama Standarda predavati tek u 2017. godini, izmjene nikoga neće razveseliti jer je potrebno izvršiti dorade u vlastitim računovodstvenim politikama (prema potrebi) te dodatno poraditi na bilješkama uz financijske izvještaje koje su novim standardima nadopunjene.

Piše: Sonja Hecker Tafra, Partner, Crowe Horwath

Temeljem promjena Zakona o računovodstvu, u NN 86/15 su objavljeni novi Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) a koji se primjenjuju od 1.1.2016. godine. Izmjene HSFI posljedica su novog Zakona o računovodstvu (NN 78/2015) i ugrađivanja računovodstvene Direktive 2013/34/EU u hrvatski računovodstveni sustav, a samim time i u HSFI. Iako će se financijski izvještaji po novim odredbama Standarda predavati tek u 2017. godini, izmjene nikoga neće razveseliti jer je potrebno izvršiti dorade u vlastitim računovodstvenim politikama (prema potrebi) te dodatno poraditi na bilješkama uz financijske izvještaje koje su novim standardima nadopunjene. Prije izmjena, mikro poduzetnici, kao i mali poduzetnici, su sukladno starom HSFI 1 bili oslobođeni nekih objava u financijskim izvještajima. Izmjenama standarda to je ukinuto te će mikro i mali poduzetnici ubuduće, uz postojeće informacije, objaviti informacije o svotama dividendi, naknadama članovima, obvezama koje dospijevaju nakon više od 5 godina... odnosno iste podatke kao i srednji poduzetnici.

Konsolidacija i poslovne kombinacije određene HSFI-om 2 dobile su mnogo više pojašnjenja i usklada s Međunarodnim standardima u terminologiji te se tim Standardom sada definiraju pripajanja društava sa zajedničkim krajnjim vlasnikom kao i prikazivanje investicija koje se nalaze pod zajedničkom kontrolom. Nadalje, matice koje ne objavljuju konsolidirane financijske izvještaje jer su članice grupe koja se konsolidira na razini krajnjeg vlasnika morat će dopuniti bilješke uz financijske izvještaje s podacima o krajnjem vlasniku kao i objaviti konsolidirane godišnje financijske izvještaje krajnjeg matičnog društva i pripadajuće revizorsko izvješće sukladno odredbama Zakona o javnoj objavi u izvorniku. Osim toga, i opseg bilješki uz konsolidirane financijske izvještaje također je značajno proširen.

HSFI 5 i 6 koji se odnose na nematerijalnu i materijalnu imovinu detaljnije određuju stavke koje se smatraju istom (kao i one koje to nisu) te su dopunjeni u zahtjevima za objavljivanjem informacija u bilješkama uz financijske izvještaje za imovinu. Isti se većim dijelom odnose na revaloriziranu te interno razvijenu imovinu. Nadalje, dobitci i gubitci o prestanku priznavanja dugotrajne imovine se ubuduće priznaju kao ostali prihodi ili rashodi, a ne više kao izvanredni.

Izmijenjeni HSFI 7 dodatno određuje način evidencije prijenosa materijalne imovine u ulaganja u nekretnine gdje se razlika do fer vrijednosti imovine inicijalno evidentira kao revalorizacijska rezerva. Isto tako, kada nekretnina koja je klasificirana kao ulaganje u nekretnine postane nekretnina koju koristi vlasnik ili zaliha fer vrijednost na datum prijenosa predstavlja trošak nabave za potrebe HSFI 6 ili HSFI 10. Nadalje, bilješke za ulaganja u nekretnine su proširene i moraju sadržavati sve one informacije kao i bilješke za materijalnu imovinu.

Financijski instrumenti određeni HSFI-om 9 dobili su promjene u segmentu definicije fer vrijednosti financijske imovine koja sada može biti tržišna vrijednost, tržišna vrijednost izvedena iz vrijednosti njezinih sastavnih dijelova ili vrijednost koja proizlazi iz prihvaćenih modela i tehnika vrednovanja. U dijelu priznavanja promjena fer vrijednosti sada je definirano da će se učinci promjene fer vrijednosti imovine raspoložive za prodaju priznavati u rezervu fer vrijednosti (prema trenutnim zahtjevima se priznaju u revalorizacijske rezerve). Dopunjeni su i zahtjevi za objavljivanjem informacija u bilješkama uz financijske izvještaje i to kada se dugoročna financijska imovina iskazuje u svoti koja je veća od njezine fer vrijednosti, a dodatno se zahtijeva i objava tablice koja prikazuje kretanje rezerve fer vrijednosti tijekom izvještajnog razdoblja, iznose predujmova i zajmova članovima upravljačkih i nadzornih tijela kao i fer vrijednosti izvedenih financijskih instrumenata. Postoji i mala nedoumica vezano uz promjenu Standarda jer je definicija naknadnog mjerenja vlasničkih instrumenata čija fer vrijednost nije dostupna, u novom HSFI 9.24, sada istovjetna originalnoj verziji tog Standarda iz 2008., a promjene koje su uvedene Odlukom Odbora objavljenoj u NN 4/2009 više nisu važeće.

HSFI 10, Zalihe dobio je dorađenije definicije troška nabave i troškova proizvodnje, no osim toga nema većih promjena u Standardu. Slično je i sa HSFI 11, Potraživanja gdje je definicija fer vrijednosti usklađena i gdje su dodane nove bilješke koje je potrebno objaviti (tablice fer vrijednosti i promjena uključenih u račun dobiti i gubitka odnosno u rezervama za svaku kategoriju potraživanja itd...). Promjene u HSFI 12, Kapital odnose se na promjene proistekle iz HSFI 9, Financijski instrumenti gdje je definirana rezerva fer vrijednosti kao dio kapitala gdje se evidentiraju promjene u fer vrijednostima financijskih instrumenata. Promjene u HSFI 13, Obveze se odnose na utvrđivanje vrijednosti te se sada vrijednost obveza određuje prema sadašnjoj vrijednosti plaćanja, a ne prema fer vrijednosti kako je do sada to bilo propisano. Dodan je i zahtjev da se vrijednost obveza prema dobavljačima i zaposlenima te obveza za predujmove utvrđuje u svoti u kojoj će se podmiriti te su dopunjeni zahtjevi za objavljivanjem informacija u bilješkama (dodatno se treba izvijestiti o ročnosti svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih obveza, danim osiguranjima itd...).

U HSFI 14, Vremenska razgraničenja nije bilo značajnijih promjena osim dodatne potrebe za objavljivanjem informacija u bilješkama uz financijske izvještaje kretanju u odgođenim porezima. HSFI 15, Prihodi donosi značajne promjene u klasifikaciji prihoda te prethodno definirana nerealizirana dobit i izvanredni prihodi prestaju postojati te su prihodi iz tih kategorija raspoređeni u financijske i poslovne prihode. Novi HSFI 15 isto tako određuje da se kod obračuna ulaganja prema metodi udjela ulagateljev udio u dobiti ili gubitku poduzetnika u koji je obavljeno ulaganje priznaje kao ulagateljev financijski prihod dok su ti prihodi do sada bili kategorizirani kao poslovni prihodi. U bilješkama se uz financijske izvještaje, prema novom Standardu, dodatno izvještava o bruto iznosu nastalih prihoda i rashoda povezanih s otuđenjem dugotrajne imovine.

Bitna novost HSFI 16, Rashodi je nova kategorizacija rashoda odnosno ukidanje kategorije ostalih – izvanrednih rashoda te se rashodi svrstavaju u sljedeće kategorije: poslovni rashodi i financijski rashodi. Isto tako, definirani su 'ostali troškovi' i 'ostali poslovni rashodi' koji uključuju, primjerice, inventurne manjkove, kazne, prodaju dugotrajne imovine, gubitak od prestanka poslovanja i slično.

Analizom odredbi novog Zakona ne može se steći dojam da je ostvareno znatnije administrativno rasterećenje mikro i malih poduzetnika što je bila osnovna namjera Direktive EU 2013/34/ EU. Isto tako osnovna značajka izmjena Standarda je povećanje obujma bilješki koje se moraju objavljivati uz financijske izvještaje te one sada postaju nešto detaljnije, a samim time i kompleksniji za veliki broj manjih poduzetnika koji oni nisu dovoljno educirani za ovu razinu izvještavanja.


CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA:  

->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama