• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Prednosti i nedostaci dobrovoljnog upisa u registar obveznika PDV-a PDF Print E-mail
Monday, 26 September 2016 13:56

oliver-brganVeć prije samog, ili netom nakon osnivanja, a prije prvih isporuka dobara i usluga, potrebno je razmisliti o dobrovoljnom upisu u RPO PDV-a. S obzirom na vrstu djelatnosti kojom se planirate baviti, potrebno je sagledati ograničenja odbitka pretporeza te se zapitati hoće li vam prednosti upisa u RPO PDV-a u slučaju dobrovoljnog upisa uistinu predstavljati prednosti, a nedostaci uistinu predstavljati nedostatke.

Piše: Oliver Brgan, Assistant Manager, Crowe Horwath

Pokretanje vlastitog posla podrazumijeva otvaranje vlastitog društva (tvrtke) ili nekog drugog oblika pravnog vlasništva. Kako sve ne bi bilo tako jednostavno, potrebno je zadovoljiti određene uvjete koji su propisani hrvatskom zakonskom regulativom. Jedan od tih uvjeta propisan je hrvatskim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, odnosno riječ je o tome je li, i kada, potrebno ući u sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV). Dilema oko ulaza u sustav PDV-a prilikom osnivanja tvrtke jedna je od prvih s kojima se sreću svi koji planiraju osnovati tvrtku. Kako ta dilema nije nimalo jednostavna, pokušat ću u daljnjem tekstu pobliže objasniti obveze te prednosti i nedostatke upisa u registar obveznika (RPO) PDV-a.

INDIREKTNI POREZ

Zakonom o PDV-u propisano je da se PDV plaća na isporuku dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav. Isporuka dobara predstavlja pravo raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika, a obavljanje usluga je svaka transakcija koja se ne smatra isporukom dobara. PDV predstavlja vrstu indirektnog poreza, što znači da se "ubire" od osoba koje se smatraju krajnjim potrošačima. PDV se plaća na cijenu, odnosno (povrh) cijene proizvoda, a hrvatski Zakon o PDV-u propisuje osnovnu stopu PDV-a u iznosu od 25% te dvije snižene stope PDV-a, i to od 13% i 5%. U sustav PDV-a ulazi se po sili zakona ili dobrovoljno. Osnivanjem društva niste dužni ući u RPO PDV-a, osim ukoliko se dobrovoljno u isti želite upisati. Potrebno je razmotriti činjenicu da dobrovoljan ulazak u sustav PDV-a podrazumijeva i ostanak u istom sukladno zakonu u minimalnom trajanju od najmanje narednih pet godina od dana ulaska, odnosno upisa u RPO PDV-a.

ULAZAK PO SILI ZAKONA

Hrvatskim Zakonom i Pravilnikom o PDV-u propisano je da se malim poreznim obveznikom smatra pravna, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj (RH) čija ukupna vrijednost oporezivih dobara i usluga u prethodnoj godini nije bila veća od propisanog praga za ulazak u RPO PDV-a po sili zakona, odnosno 230.000 kuna. Nadalje je Pravilnikom o PDV-u propisano da su se, ranije navedene osobe čija je ukupna vrijednost isporuke dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000 kuna, dužne upisati u RPO PDV-a i to s 1. siječnjem tekuće kalendarske godine. O isporuci dobara i usluga u iznosu većem od propisanog praga za upis u RPO PDV-a po sili zakona porezni obveznik dužan je obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave (PU) i to najkasnije do 15. siječnja tekuće godine. Nadležna ispostava PU kojoj se podnosi zahtjev za registriranjem u RPO PDV-a (P-PDV obrazac) je ona prema sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Za razliku od dobrovoljnog upisa u registar obveznika PDV-a, kod ulaska po sili zakona iz istoga možete izići već sljedeće kalendarske godine, ukoliko vaša vrijednost isporuka i dobara u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000 kuna.

DOBROVOLJNI ULAZAK

Osnivanjem društva, bez obzira na to, jeste li ili ne u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili isporuku dobara i usluga veću od 230.000 kuna, možete nadležnoj ispostavi PU predati P-PDV zahtjev za dobrovoljan upis u RPO PDV-a. Kako je i ranije navedeno, dobrovoljan ulazak u RPO PDV-a podrazumijeva i činjenicu obveznog ostanaka u istom u minimalnom trajanju od sljedećih pet kalendarskih godina, počevši od dana upisa. Istekom roka od pet kalendarskih godina, porezni obveznik može podnijeti zahtjev za izlazak iz registra obveznika PDV-a samo u slučaju ako u prethodnoj kalendarskoj godini vrijednost njegovih isporuka dobara i usluga nije bila veća od ranije spomenutog praga od 230.000 kuna. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV-a mora se podnijeti najkasnije do 15. siječnja tekuće godine nadležnoj ispostavi PU.

pdv-progressive

Ukoliko je riječ o dobrovoljnom ulasku u RPO PDV-a, potrebno je voditi računa o tome da ipak postoje određena ograničenja, tj. da se dobrovoljno u RPO PDV-a moguće upisati:

• prilikom osnivanja društva
• nakon osnivanja društva, ali prije izdavanja prvog računa
• početkom svake kalendarske godine.

Ukoliko ste neodlučni oko dobrovoljnog upisa u RPO PDV-a, u nastavku ću ukratko opisati prednosti i nedostatke upisa u RPO PDV-a.

Dobrovoljnim upisom u RPO PDV-a, u kojem sukladno odredbama Zakona o PDV-u morate ostati narednih pet kalendarskih godina od dana upisa, stječete pravo na odbitak ulaznog PDV-a (pretporeza), što ujedno predstavlja i jednu od najvećih prednosti dobrovoljnog upisa u RPO PDV-a. Iako ulaskom u RPO stječete pravo na odbitak pretporeza po primljenim računima drugih poduzetnika, isto tako obratite pažnju da na određene račune nećete imati pravo na odbitak bez obzira što ste ušli u RPO PDV-a. Zakonom o PDV-u su propisana određena ograničenja prilikom odbijanja pretporeza, ukoliko vam isto ne predstavlja osnovu djelatnosti (primjerice prijevoz putnika i dobara) te u slučaju nabave dobara i usluga za neposlovne svrhe (npr. reprezentacija i sl.).PREDNOSTI DOBROVOLJNOG UPISA

Ograničenja kod priznavanja ulaznog PDV-a su:

• za nabavu i najam plovila namijenjenih za razonodu, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima te
• za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

Ako se, primjerice, bavite taxi prijevozom imat ćete pravo na odbitak pretporeza prilikom nabave automobila, s obzirom da vam je u ovom slučaju automobil potreban za obavljanje osnovne djelatnosti. Ako ćete, pak, obavljati transakcije s drugim poduzetnicima unutar Europske Unije (npr. ako ćete pružati usluge koje su oporezive prema sjedištu poreznog obveznika ili njegove stalne poslovne jedinice), a s druge strane ćete imati velike ulazne troškove za koje imate pravo na odbitak pretporeza, svakako će vam se isplatiti upisati se u RPO PDV-a na dobrovoljnoj bazi. U svakom slučaju, potrebno je dobro razmisliti o očekivanim ulaznim troškovima te je li vam u tom slučaju isplativo upisati se u RPO PDV-a na dobrovoljnoj osnovi.

NEDOSTACI DOBROVOLJNOG UPISA

Ne podnošenjem P-PDV obrasca za dobrovoljan upis u RPO PDV-a, u slučaju da ga niste bili dužni podnijeti nadležnoj PU po sili zakona, ne zaračunavate PDV na isporukama dobara i usluga, ali isto tako nemate pravo na odbitak pretporeza, kao što je već i navedeno u prethodnom odlomku, odnosno kod prednosti upisa u registar obveznika PDV-a. Dakle, dobrovoljnim upisom u RPO PDV-a, isporuka dobara i usluga postaje skuplja na tržištu, s obzirom da se povrh osnovne cijene mora zaračunati i primjenjiva stopu PDV-a (osim u slučaju ako isporuke ne podliježu oporezivanju ili su oslobođenje od plaćanja PDV-a).

Time postajete manje konkurentni na tržištu, s obzirom na kupce fizičke osobe i pravne osobe (koje se ne nalaze u RPO PDV-a), jer je usluga koja se pruža, odnosno dobra koja se isporučuju, postaje skuplja za iznos PDV-a, tj. isti si ne mogu odbiti taj zaračunati iznos PDV-a kao pretporez. Još jedan od nedostatka su povećani troškovi računovodstva, odnosno knjigovodstva, s obzirom na to da ulaskom u RPO PDV-a morate voditi i dodatne računovodstvene evidencije kao što su knjiga ulaznih i izlaznih računa te ispunjavati i predavati PDV obrasce (na mjesečnoj ili tromjesečnoj bazi).

Podnošenjem PDV obrasca iskazujete obvezu koju morate platiti ili pretporez na koji imate pravo na povrat u određenom obračunskom razdoblju. U skladu s time obratite pozornost jesu li vam oporezive isporuke veće od iznosa pretporeza jer ćete iskazanu PDV obvezu biti dužni platiti do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec (ili tromjesečno).

ZAKLJUČAK

Već prije samog, ili netom nakon osnivanja, a prije prvih isporuka dobara i usluga, potrebno je razmisliti o dobrovoljnom upisu u RPO PDV-a. S obzirom na vrstu djelatnosti kojom se planirate baviti, potrebno je sagledati ograničenja odbitka pretporeza te se zapitati hoće li vam prednosti upisa u RPO PDV-a u slučaju dobrovoljnog upisa uistinu predstavljati prednosti, a nedostaci uistinu predstavljati nedostatke. Ako u prvoj godini poslovanja ne planirate značajne i velike investicije, a troškove vam uglavnom predstavljaju troškovi plaća, najamnine i slično, morate napraviti analizu isplati li se dobrovoljno upisati u RPO PDV-a ili ne. Odluka uvelike ovisi o planiranoj djelatnosti tvrtke.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Može li PDV grupno oporezivanje povećati konkurentnost FMCG sektora
->PDV u EU: Prodaja putem interneta krajnjim potrošačima
->Outsourcing pravnih usluga: Dio poslovanja prepustite profesionalcima
->Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled
->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama