• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Adekvatna, pravodobna i učinkovita zaštita na radu PDF Print E-mail
Thursday, 10 November 2016 17:11

dijana-klekarProvedba propisa i propisanih pravila zaštite na radu dužnost je svakog radnika, bez obzira na radno mjesto ili funkciju koju u Društvu obavlja. Svaki je radnik dužan upoznati se s izvorima opasnosti i mjerama zaštite pri radu na svojem radnom mjestu, a poslodavac je dužan osigurati mu osobna zaštitna sredstva i opremu predviđenu za rad na radnom mjestu.

Piše: Dijana Fazlić, direktorica društva Tecumviva d.o.o. 

Zaštita na radu sastavni je dio svakog radnog procesa i sadrži skup aktivnosti i mjera kojima se osiguravaju uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje radnika. Svrha i cilj zaštite na radu ostvaruje se u prvom redu otkrivanjem i otklanjanjem opasnosti, štetnosti i napora, koje u određenim okolnostima mogu izazvati nastanak nezgode na radu koja za posljedicu može imati ozljedu na radu ili profesionalnu bolest. Uvjeti za siguran rad ostvareni su kada sredstva rada, čovjek i radna okolina ispunjavaju zahtjeve koji su sukladni s pravilima zaštite na radu te oni kao takvi trajno osiguravaju pravilno funkcioniranje procesa rada.

Adekvatna, pravodobna i učinkovita zaštita na radu utjecat će na smanjenje broja nezgoda na radu, a samim time i na broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti koje su posljedica nezgoda. Prema 'Heinrich teoriji', u određenom broju rizičnih ponašanja (npr. 300.000), u 10% dogodit će se propust (30.000), a od ovog broja 10% će završiti nekim oblikom ozljede (300), a od ovog broja 10% će dobiti ozljede zbog kojih će koristiti bolovanje (30), od čega će najmanje 1 radnik imati fatalne posljedice. Zapitajte se koliko ste propusta i sami uočili u zadnjih nekoliko dana u svojoj radnoj okolini, a koji bi mogli biti potencijalno opasni i uzrokovati incident ili nesreću na radu. Zakon o zaštiti na radu osnovni je zakonski propis koji definira zaštitu na radu, obaveze i prava poslodavaca, radnika i drugih subjekata kod poslodavca te među radnicima.

Najvažnije postavke Zakona o zaštiti na radu su:
• zaštita na radu je obveza poslodavca (organizacija, troškovi, nadzor i dr.);
• radnik mora poštivati propise zaštite na radu, ponašati se u skladu s njima, ima pravo zahtijevati da se zaštita osigura, a ako nije osigurana ima pravo odbiti rad;
• za zaštitu je odgovoran poslodavac ili njegov ovlaštenik;
• o zaštiti na radu na stručnom polju brine stručnjak zaštite;
• radnici između sebe biraju predstavnika - povjerenika radnika za zaštitu na radu;
• problematika zaštite kod poslodavca razmatra se u sklopu Odbora za zaštitu na radu.

Cilj propisa je osigurati da svaki radnik obavlja poslove i radne zadatke radnog mjesta bez ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života i zdravlja. Stoga je Poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim procesima. Isto tako, Poslodavac je obavezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti, u pisanom obliku, na svog ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada.

Ovlaštenik poslodavaca za zaštitu na radu produžena je ruka poslodavca u provođenju zaštite na radu, a Poslodavac ovlaštenike najčešće bira iz redova voditelja timova, voditelja i rukovoditelja odjela, službi, sektora i sl., dok im ovlaštenja često utvrđuje u opisu poslova radnog mjesta. Osim odabira ovlaštenika, Poslodavac koji zapošljava više od 50 radnika obavezan je poslove zaštite na radu ugovorom o radu ugovoriti sa jednim ili više stručnjaka zaštite na radu dok se Zakonom o radu jasno propisuju poslovi zaštite na radu koje poslodavac, njegovi ovlaštenici i stručnjaci na radu moraju obavljati.

Osim poslodavca, i radnici mogu sukladno odredbama Zakona o radu, na slobodnim izborima, izabrati kolegu radnika u svojstvu povjerenika radnika za zaštitu na radu koji će zastupati njihove interese na području zaštite na radu i biti njihova produžena ruka u provođenju aktivnosti i mjera zaštite na radu. Radnici, stručnjaci zaštite na radu, povjerenici radnika za zaštitu na radu i ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu obavezni su surađivati u provođenju zaštite na radu dok nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu i zaštite od požara provodi služba zaštite na radu i vanjska tijela nadzora i to: inspekcija rada, sanitarna inspekcija, protupožarna inspekcija i dr.

Provedba propisa i propisanih pravila zaštite na radu dužnost je svakog radnika, bez obzira na radno mjesto ili funkciju koju u Društvu obavlja. Svaki je radnik dužan upoznati se s izvorima opasnosti i mjerama zaštite pri radu na svojem radnom mjestu, a poslodavac je dužan osigurati mu osobna zaštitna sredstva i opremu predviđenu za rad na radnom mjestu. Zakon o zaštiti na radu i njegovi provedbeni propisi propisuju minimalne zahtjeve zaštite na radu, ali ne utječu na primjenu povoljnije zaštite na radu, ako je ta povoljnija zaštita propisana zakonom, drugim propisom, odnosno kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.

Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na način da izbjegava i procjenjuje rizik i sprječava rizike na njihovom izvoru prilagođavanjem i oblikovanjem mjesta rada radnicima uz izbor radne opreme te izbor načina rada i radnih postupaka koji ublažavaju jednoličan rad, rad s nametnutim ritmom, normirani rad, a u cilju smanjenja štetnog učinka na zdravlje radnika. Osim toga, poslodavac je obavezan prilagođavati način rada, radne postupke i sredstva rada tehničkom napretku te zamijeniti opasno neopasnim ili manje opasnim.

U cilju zaštite života i zdravlja radnika, poslodavac je dužan razvijati sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša te davati prednost skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim uz odgovarajuće osposobljavanje i obavještavanje radnika. Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac i njezino provođenje ne smije teretiti radnika.

U idućem izdanju Progressiva pročitajte koje su obveze poslodavca u provođenju Zaštite na radu.


TECUMVIVA - ARHIVA TEKSTOVA:

->Odgađanje izvršavanja zadataka: Prokrastinacija naša svagdašnja
->Stres na poslu: Zadovoljstvo i sreća nasuprot sagorijevanju
->Preuzmite kontrolu nad svojim poslom
->Što izbjegavati na društvenim mrežama
->Zadaje li vam molba za posao muke? Imamo rješenje!
->Mjere aktivnih i pasivnih politika zapošljavanja

->Motivacija: Mislite da možete - i moći ćete!
->Pregovaračke vještine: Prijedlozi i ustupci moraju biti uvjetovani
->Timskim radom do boljih rezultata
->Mobbing - nedopustivo narušavanje dostojanstva
->Iz sivila u bolje sutra
->Kakve radnike trebamo?
->Rat za talente je počeo!
->Rad na crno - neisplativ svima 
->Uvođenje mentorskih programa
->Aktivno traženje posla - posao sam po sebi
->Kako nagraditi angažman zaposlenika
->Proaktivnost i poduzetnost: Jeste li sanjar ili činitelj?
->Zbrinjavanje viška radnika - izbor ili obaveza?
->Poslovna politika: Kako do veće plaće?
->Razgovor za posao: Kako odabrati novog zaposlenika
->Razgovor za posao: Zaposlite me(ne)!
->Kritika u tuđim cipelama
->Uštedite novac bontonom!
->Organizacijskom kulturom do pozitivne klime 
->Zakon o radu: Kako poslovati u moru propisa
->Zašto trebamo opise radnih mjesta