Subvencionirano zapošljavanje: Mjere za ublažavanje krize

Vlada je najavila mjere za sve sektore usmjerene ublažavanju cijena energenata, a mi se želimo osvrnuti na postojeće mjere subvencioniranja zapošljavanja koje izravno ili neizravno pomažu u trenutnom stanju kontroliranog kaosa

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

U rujnu je krenulo dvojno iskazivanje cijena u trgovinama i na platnim listama u eurima i kunama. Porezna uprava u rujnu i dalje istražuje paušalne obrte, gastarbajtere, a Ministarstvo financija najavljuje novi smjer porezne politike usredotočen na oporezivanje nekretnina, odnosno prihoda od nekretnina. Vlada je najavila mjere za sve sektore usmjerene ublažavanju cijena energenata. Ono na što se mi želimo osvrnuti su postojeće mjere subvencioniranja zapošljavanja koje zasigurno, izravno ili neizravno, pomažu u trenutnom stanju kontroliranog kaosa.

TZV. RANJIVE SKUPINE

Posebni poticaji prilikom zapošljavanja previđeni su za tzv. ranjive skupine radnika. Te ranjive skupine su tako definirane zbog dobi, invaliditeta ili pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. To su i osobe koje nemaju radnog staža, a zapošljavaju se na poslovima u zanimanju za koje se nisu školovale. Potpora iznosi i do cca 5.500 kuna mjesečno, ovisno o kategoriji radnika. Broj osoba za koje se može dodijeliti potpora za zapošljavanje ne može biti veći od 50% prosječnog broja zaposlenih unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. U slučaju da 50% prosječnog broja zaposlenih ne odgovara cijelom broju, potpora se može dodijeliti za prvi veći cijeli broj.

ZELENE DJELATNOSTI

Potpora se može dodijeliti poduzetnicima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, i to ako:

1. Znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:

• Ublažavanje klimatskih promjena
• Prilagodba klimatskim promjenama
• Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
• Prijelaz na kružno gospodarstvo
• Sprečavanje i kontrola onečišćenja
• Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

2. Ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

Gospodarske djelatnosti koje su isključene iz dodjele potpore:
• Aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu
• Aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti
• Aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu
• Aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu

ZELENA RADNA MJESTA

Radno mjesto se može smatrati zelenim ukoliko radnik obavlja sljedeće: Poslovi kod poduzetnika koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa. Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.

Dodatno su uključena radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Poslovi kod poduzetnika koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja

Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu. Ekološki prihvatljivi proizvodni procesi i prakse su oni koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili na prirodne resurse koji proizlaze iz proizvodnje bilo kojeg dobra ili usluge. Ovi proizvodni procesi i prakse uključuju:

• proizvodnju zelenih proizvoda i usluga za korištenje unutar gospodarskog subjekta;
• korištenje metoda, postupaka, praksi ili tehnologija koje imaju pozitivan utjecaj na očuvanje okoliša ili prirodnih resursa.
• Dakle, pod navedene definicije može se podvesti podosta radnih mjesta u FMCG sektoru.

PRIPRAVNICI I ZELENI PRIPRAVNICI

Narodni naziv za nekoga koji nešto prvi put radi jest zelen. No pripravnici i zeleni pripravnici se zapravo razlikuju po djelatnosti u kojoj se zapošljavaju. Poslodavac može dobiti potpore (u pravilu do 50% minimalne zadane plaće) za osobu koja se prvi put zapošljava (koja još nije bila u radnom odnosu).

Visina poticaja ovisi o stručnoj spremi radnika. Slične potpore postoje i za pripravnike u djelatnostima koje se smatraju zelenima kako smo gore objasnili (tzv. zelene pripravnike). Ostale mjere uključuju obrazovanje i širenje poslovanja (ova zadnja se odnosi samo na one koji su bili korisnici mjera samozapošljavanja).

Zaključno, bez obzira na nove predložene mjere Vlade, postoje i neke stare, kao i poticaji, koje poslodavci ne koriste u punoj mjeri. Naravno, mjere iz prošlosti kao što su par nepar, bonovi za benzin i redukcije struje u određenim vremenskim razdobljima, ne želimo niti prizivati niti im se nadamo.