Imaju li uskrsna šunka, jaja, luk i hren veze s nepoštenim trgovačkim praksama?

Proizvodi iz naslova manji su dio proizvoda na koje se odnose nepoštene trgovačke prakse – njih ima više vrsta, a mi ćemo se pozabaviti onima reguliranima Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Pravilnikom o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Uskrs je najveći kršćanski blagdan, vrijeme ljubavi i praštanja za sve, osim za inspekcije. To je vrijeme trgovačkih akcija, popusta, ali i vrijeme kada najčešće svi pitaju što su to nepoštene trgovačke prakse. Proizvodi iz naslova manji su dio proizvoda na koje se odnose nepoštene trgovačke prakse – njih ima više vrsta, a u ovom članku ćemo se pozabaviti onima reguliranima Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i Pravilnikom o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Oni izravno i neizravno reguliraju cijene, rokove plaćanja i uvjete ugovaranja poslova. Ovi propisi štite dobavljače od iskorištavanja značajne pregovaračke snage otkupljivača i/ili prerađivača ili trgovca. Pod kupcem sa značajnom pregovaračkom snagom podrazumijeva se kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje 15 milijuna kuna. Za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca ne uzima se u obzir ukupan godišnji prihod dobavljača.

Zakon se primjenjuje na prodaju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te na usluge koje kupac pruža dobavljaču. Proizvodi koji podliježu primjeni Zakona su oni iz pravilnika s popisom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, popisom pokvarljivih proizvoda te popisom proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

PODJELA PRAKSI

Prakse se dijele na one koje su uvijek i u svakom slučaju zabranjene, i na one koje su zabranjene, ali se iznimno neće smatrati zabranjenima ako su jasno i nedvosmisleno ugovorene u okviru ugovora ili u okviru naknadnog ugovora između dobavljača i kupca, a prije izvršenja tih praksi te pod uvjetom da ispunjavaju propisane uvjete za izuzeće.

Primjerice, praksa prema kojoj kupac zahtijeva od dobavljača i/ili naplaćuje dobavljaču oglašavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje provodi kupac, neće se smatrati nepoštenom ako oglašavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje provodi kupac izričito traži dobavljač od kupca, a plaćanje se mora temeljiti na objektivnim i razumnim procjenama i sl.

Prakse koje će se bez iznimke smatrati nepoštenima:

1. otkazuje dobavljaču narudžbe pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u roku kraćem od 30 dana;
2. zahtijeva od dobavljača i/ili naplaćuje od dobavljača ili ugovara plaćanja koja nisu povezana s prodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobavljača;
3. nezakonito pribavlja, koristi ili otkriva poslovne tajne dobavljača u smislu propisa kojim se utvrđuju pravila o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti i općih propisa o zaštiti tržišnog natjecanja;
4. dobavljaču prijeti provedbom mjera komercijalne odmazde, odnosno provodi takve mjere;
5. zahtijeva od dobavljača ili ugovara i/ili naplaćuje naknadu dobavljaču za čuvanje i manipulaciju nakon isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda dobavljača i/ili zahtjeva ugovaranje fiktivnih usluga ili postupaka koji se neće provesti i za koje nema protučinidbe, odnosno razloga osim odlaganja roka dospijeća naplate; prodaje proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode ispod krajnje prodajne cijene;
6. prodaje proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode na akciji po prodajnoj cijeni koja za krajnjeg potrošača ne može biti niža od 34% od krajnje prodajne cijene.

OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA

Ugovor između dobavljača i kupca mora biti sklopljen u pisanom obliku prije isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i sadržavati sve odredbe bitne za poslovni odnos ugovornih strana, a osobito odredbe o:

1. cijeni poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i/ili načinu određivanja, odnosno izračuna cijene,
2. kvaliteti i vrsti poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se isporučuje kupcu,
3. uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda,
4. uvjetima i rokovima isporuke poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji su predmet ugovora,
5. mjestu isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda odredivog i/ili određenog adresom mjesta isporuke i 6. trajanju ugovora.

ROKOVI PLAĆANJA

U odnosu na ugovaranje rokova plaćanja za pokvarljive i nepokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode postoji razlika između redovite i neredovite isporuke proizvoda. Rokovi plaćanja ne smiju biti dulji od 30 dana za pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, odnosno 60 dana za ostale poljoprivredne i prehrambene proizvode. Rokovi plaćanja računaju se od datuma izdavanja računa, zaprimanja računa ili otkupnog bloka, odnosno od isteka ugovorenog razdoblja isporuke tijekom kojeg su isporuke izvršene, ovisno o tome koji od navedenih datuma nastupa kasnije.

OBVEZA IZDAVANJA RAČUNA

I dobavljač odgovara za sadržaj računa kojeg izdaje kupcu za isporučene poljoprivredne i prehrambene proizvode. Dobavljaču, obvezniku izdavanja računa, koji za isporučene proizvode ne izda račun kupcu na kojem su jasno navedeni iznos ugovorenih popusta ili rabata i točna specifikacija na što se iznosi odnose, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) može izreći novčanu kaznu u iznosu do najviše 20.000,00 kuna (cca EUR 2.600).

Kupac, pored obveze izdavanja računa za usluge koje pruža dobavljaču, a čije ostvarenje ovisi o stvarnom i mjerljivom učinku kupca, koje su jasno specificirane za svaku pojedinu uslugu za koju se naknada plaća, odgovara za sadržaj otkupnog bloka, kojeg uslužno izdaje umjesto dobavljača.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA NEPOŠTENIH PRAKSI

AZTN po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke vodi upravni postupak utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi i postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje novčane kazne.

Taj se postupak sada može podijeliti u pet dijelova:
• Pokretanje upravnog postupka
• Ispitni postupak
• Preliminarno utvrđivanje činjenica i okolnosti
• Usmena rasprava
• Odlučivanje AZTN-a o tome je li povrijeđen zakon

AZTN može, primjerice, privremeno oduzimanje predmeta i to u situacijama kada preslikavanje ili presnimavanje nije moguće napraviti na licu mjesta. Predviđena mogućnost pečaćenja prostorija i/ili poslovnih knjiga i dokumentacije, ograničena isključivo na vrijeme provođenja nenajavljene kontrole i samo u opsegu neophodnom za provedbu nenajavljene kontrole, što u praksi neće trajati dulje od jednog ili dva dana.

NOVČANE KAZNE

Pri utvrđivanju i izricanju novčane kazne AZTN uzima u obzir težinu povrede, opseg povrede, vrijeme trajanja povrede i posljedice te povrede za dobavljače. Utvrđeni iznos novčane kazne se smanjuje ili povećava ovisno o utvrđenim olakotnim i/ili otegotnim okolnostima.

Postoji razlika u kaznama između:

• osobito teške povrede zakona – prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po cijeni nižoj od nabavne s porezom na dodanu vrijednost, za koju se može izreći novčana kazna u iznosu do najviše 5 milijuna kuna (cca EUR 663 tisuće) pravnoj osobi, odnosno do najviše 2,5 milijuna kuna fizičkoj osobi – cca EUR 330 tisuća),
• teških povreda – koje obuhvaćaju sve nepoštene trgovačke prakse za koje se može izreći novčana kazna u iznosu do najviše 3,5 milijuna pravnoj osobi, odnosno do najviše 1,5 milijuna kuna fizičkoj osobi te
• lakših povreda – za propust kupca koji ima položaj stranke u postupku te dobavljača, da postupe po zahtjevu AZTN za dostavom svih potrebnih obavijesti, za koje se može izreći novčana kazna u iznosu do najviše 1 milijun kuna pravnoj osobi (cca EUR 130 tisuća), odnosno do najviše 500 tisuća (cca EUR 66 tisuća) fizičkoj osobi.

Postoji mogućnost dodatnog smanjivanja kazne i to samo u situacijama u kojima je utvrđeno da je došlo do povrede, ali su njezina težina, opseg, trajanje i posljedice te povrede, kako za dobavljača, tako i za javni interes, neznatne, pri čemu kumulativno moraju biti ispunjeni uvjeti: da je stranka dostavila dokaze o tome da je prije donošenja Obavijesti o preliminarno utvrđenom činjeničnom stanju, podmirila svoje obveze prema dobavljaču te da je uskladila svoje poslovanje s odredbama zakona.


Pojmovi nepoštene trgovačke prakse

Nepoštene trgovačke prakse u proizvodnji, preradi i/ili trgovini poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodima koje kupac može iskorištavanjem značajne pregovaračke snage nametnuti dobavljačima su:

• nepostojanje pisanog ugovora između kupca i dobavljača, kao i pisani ugovor između kupca i dobavljača koji nije sastavljen u skladu s odredbama zakona ili obveze nametnute dobavljaču koje nisu predviđene u pisanom ugovoru između kupca i dobavljača,
• plaćanja koja nisu jasno istaknuta i specificirana na računu ili otkupnom bloku,
• opći uvjeti poslovanja kupca koji nisu u skladu s odredbama zakona,
• mogućnost jednostranog raskida ugovora s dobavljačem od strane kupca u nepisanom obliku ili bez navođenja osnovanih razloga za raskid ugovora ili mogućnost otkaza ugovora s dobavljačem bez primjerenog otkaznog roka ili mogućnost jednostrane izmjene ugovora od strane kupca,
• nerazmjerno visoke ugovorne kazne s obzirom na vrijednost i značenje objekta obveze i
• ostale nepoštene trgovačke prakse.


Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

S obzirom na to da Zakon definira tri kategorije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, kao najširi i sveobuhvatan pojam poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, pokvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode te proizvodno i tržišno osjetljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, donesen je Pravilnik koji sadrži detaljan popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda razvrstanih u tri navedene kategorije.

AZTN će primjenjivati, odnosno ispitivati usklađenost ugovora i načina poslovanja u odnosu na odredbe o krajnjoj prodajnoj cijeni, kao i iz njih izvedene nepoštene trgovačke prakse: zabranu prodaje proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ispod krajnje prodajne cijene te zabranu prodaje tih proizvoda na akciji uz popust veći od 34% od krajnje prodajne cijene (članak kao i odredbu o obvezi plaćanja razlike u cijeni više isporučenih, a neprodanih proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tek od 31. ožujka 2024., kada na snagu stupa popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Razlog je nova izmjena i dopuna Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Tim je izmjenama i dopunama, osim pomicanja datuma stupanja na snagu popisa proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, čime je još jednom odgođena primjena odredbi ZNTP-a o krajnjoj prodajnoj cijeni i iz toga pojma izvedenim nepoštenim trgovačkim praksama, dodan Prilog I. Pravilnika dopunjen novom skupinom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda KN oznake 2936 21, koji se odnosi na vitamine i njihove derivate.

Dakle, za sada vas možda još neće kazniti za šunkicu, jaja i luk – no treba se dobro pripremiti za sljedeći Uskrs.