Potpore: Što nam donosi jesen?

Vlada je načelno najavila da će nastaviti s potporama, ali u manjem obimu i ne za sve sektore. Trenutno su na snazi dvije vrste potpore: jedna za fiksne troškove poslovanja te druga vezana uz skraćeno radno vrijeme radnika.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

„Ona je tu. U tuzi kiše po poljanama tiho hoda…“ To su početni stihovi pjesme ‘Jesen’ Dobriše Cesarića, a koji se smatraju jednim od ljepših opisa jeseni. No što poduzetnici misle o jeseni i što nas uopće čeka ‘na jesen’? Vlada je načelno najavila da će nastaviti s potporama, ali u manjem obimu i ne za sve sektore. Trenutno su na snazi dvije vrste potpore: jedna za fiksne troškove poslovanja te druga vezana uz skraćeno radno vrijeme radnika.

NAKNADA FIKSNIH TROŠKOVA

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ostvaruju poduzetnici kojima je pad prihoda u kolovozu 2021. u odnosu na kolovoz 2019. bio najmanje 60%. Iznimno, poduzetnici koji su započeli s radom nakon kolovoza 2019. ostvaruju pravo na ovu potporu ako im je pad prihoda u kolovozu 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%. Ako su poduzetnici započeli s radom u prosincu 2020. ili u 2021. godini, nemaju pravo na nadoknadu fiksnih troškova jer ne postoji razdoblje za usporedbu radi izračuna pada primitaka/prihoda.

Ako je pad prihoda bio od 60 do 90%, nadoknađuju se troškovi proporcionalno padu prihoda, a kod pada prihoda iznad 90% nadoknadit će se troškovi u cijelosti. Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. Ako računi za troškove nisu plaćeni prije isplate nadoknade, poduzetnici su ih dužni platiti u roku od 8 dana od dana isplate nadoknade. Počinjenje određenih prekršaja iz područja fiskalizacije ili odluka Stožera civilne zaštite onemogućuje traženje potpore.

POJAM FIKSNIH TROŠKOVA

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se sljedeće stavke:
• najam poslovnog prostora;
• najam softverske opreme za fiskalizaciju;
• obvezna pričuva;
• struja, plin, toplana, odvoz smeća;
• komunalna naknada;
• spomenička renta;
• pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na tiskovine;
• internet i fiksne telefonske linije;
• usluge knjigovodstvenog servisa.

PRAVO NA POTPORU

Na potporu, odnosno naknadu, imaju pravi oni poduzetnici koji su imali obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno ograničen rad ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom i to isključivo gostima koji sjede za stolovima.

ROKOVI

Zahtjev za potporu podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna , od 15. rujna 2021. do 15. listopada 2021. godine. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici sustava ePorezna dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave ‘Pišite nam’ .

POTPORE VEZANE UZ RADNIKE

Potpora koja je na snazi do kraja godine tiče se skraćivanja radnog vremena. Te potpore su namijene poslodavcima koji zapošljavaju 10 i više radnika. Potpora se mora zatražiti za određeni minimalni broj radnika i to:
• od 10 do 50 radnika: najmanje 20% radnika;
• od 51 i više radnika: najmanje 10% radnika.

IZNOSI POTPORE

Vrijednost iznosa neto naknade sata skraćenog radnog vremena računa se po formuli:
• do 4.000,00 kn podijeljeno s mjesečnim fondom sati za puno radno vrijeme za mjesec za koji je tražena potpora, množen brojem sati za koje se daje potpora
• za radnike čiji je iznos ugovorene ili propisane neto plaće niži od 4.000,00 kn u neto iznosu, uzima se u izračun naknade sata skraćenog radnog vremena iznos ugovorene ili propisane neto plaće.

Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti doprinose iz i na iznos potpore koju isplaćuje radniku. Prema odobrenoj potpori HZZ će izvršiti i povrat obračunatih i uplaćenih doprinosa iz i na osnovicu temeljem podatka Porezne uprave iz Obrasca JOPPD.

KADA SE NE MOŽE KORISTITI POTPORA?

Potpora se ne može koristiti za vrijeme korištenja godišnjeg odmora i/ili u razdobljima u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Na godišnjoj razini radnika i/ili poslodavca u prosjeku ne može biti više od 70% godišnjeg fonda radnih sati na mjeri skraćenog radnog vremena.

KRITERIJI

Osnovni kriterij je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora minimalno 10%. Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti povezan s određenim privremenim poremećajima u proizvodno-poslovnom procesu.

Navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20% u odnosu na isti mjesec 2019. i jednim od sljedećih razloga: pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima; privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova:
• privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
• nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se PDV obrascima. Ostali razlozi dokazuju se pomoću obrazložene vjerodostojne dokumentacije. Pravila HZZ-a previđaju i određene iznimke ukoliko pad prihoda nije iz objektivnih razloga jasno vidljiv iz PDV obrasca ili je precijenjen/potcijenjen zbog određenih jednokratnih događaja.

VRAĆANJE POTPORE

Poslodavac mora vratiti potporu, ako od trenutka dobivanja potpore do 31. prosinca 2022.:
1. isplati dividendu;
2. ako vlastite dionice, odnosno vlastite poslovne udjele, dodijeli menadžmentu;
3. dodijeli menadžmentu tzv. stock options;
4. isplati menadžmentu bonuse;
5. stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele.

OBVEZE POSLODAVCA

Pored administrativnih obveza prema HZZ-u, poslodavac ne smije dati otkaz ugovora o radu radniku za kojeg koristi potporu najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore. To pravilo ne odnosi se na slučajeve prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme, odlaska radnika u mirovinu, kada radnik otkazuje ugovor o radu, osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu, otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika te izvanrednog otkaza ugovora o radu.

NOVOSTI IZ EUROPE

Prema praksi Europskog suda pravde u Luxembourgu (koji ne treba brkati sa sudom u Strasbourgu) ukoliko bi poslodavac ustezao od plaće određenu uslugu/proizvod radniku, tada bi se to smatralo isporukom na koju bi trebalo obračunati PDV. Kontekst ove odluke je korištenje službenog automobila u privatne svrhe, no nije isključeno da će ga porezne uprave u EU pokušati tumačiti i u širem kontekstu.

DALJNJI KORACI POREZNE REFORME

Nažalost, daljnji koraci u poreznoj reformi nisu najavljeni, niti ih je realno očekivati s obzirom na proračunska kretanja.

ZAKLJUČAK

Nakon vrućeg ljeta i iznenađujuće dobre turističke sezone, većina poduzetnika nada se nastavku pozitivnih trendova i nastavku porezne reforme. Međutim, trenutna neizvjesnost s poznatim virusom za kojeg su svi vjerovali da će nestati do prošlog Božića, nastavlja se i dalje i utječe na svakodnevne navike i potrošnju građana, uzrokuje poremećaje u lancima nabave i dovodi do činjenice da je teško predvidjeti buduća događanja. Državama je teško planirati financije i buduće akcije. Međutim, treba na stvari gledati pozitivno i nadati se da će doista do Božića (ove, ne sljedeće godine) stvari doći na svoje (staro) mjesto.