Poštivanjem obaveza prema zaposlenicima jačate imidž uglednog poslodavca

Najvažniji propis kojim se uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa je Zakon o radu, a za njegovo su nepoštivanje propisane visoke novčane kazne. Donosimo savjete kojih se možete pridržavati kako biste osigurali poslovanje sukladno zakonu i izbjegli pojedine prekršaje.

Piše: Dijana Fazlić, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

Najvažniji propis kojim se uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa je Zakon o radu. Za nepoštivanje odredbi ovog Zakona od strane Poslodavca određene su visoke novčane kazne, koje mogu ozbiljno ugroziti poslovanje kompanije. Postupa li Poslodavac u skladu sa Zakonom o radu provjerava inspekcija rada. Prema Izvješću o radu Državnog inspektorata RH za 2021., inspektori rada proveli su ukupno 8.247 nadzora u području radnih odnosa.

KATEGORIJE PREKRŠAJA

Prekršaji Poslodavca raspoređeni su u tri kategorije: lakši, teži i najteži prekršaji. • Za lakše prekršaje poslodavac će morati izdvojiti od 1.320,00 do 3.980.00 EUR dok će za iste prekršaje poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe morati izdvojiti od 130,00 do 390,00 EUR.

• Za teže prekršaje poslodavac će morati izdvojiti od 4.110,00 do 7.960.00 EUR dok će za iste prekršaje poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe morati izdvojiti od 530,00 do 790,00 EUR.

• Za najteže prekršaje poslodavac će morati izdvojiti od 8.090,00 do 13.270.00 EUR dok će za iste prekršaje poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe morati izdvojiti od 920,00 do 1.320,00 EUR. Visina novčanog iznosa varira od prekršaja do prekršaja pa je za detaljniji uvid u ovaj raspon kao i sve prekršaje s kojima se poslodavac može susresti potrebno pogledati ‘Glava VIII. Prekršajne odredbe’ Zakona o radu.

OBAVEZE POSLODAVCA

Donosimo savjete kojih se možete pridržavati kako biste osigurali poslovanje sukladno Zakonu o radu i izbjegli pojedine prekršaje:

• Prije početka rada, omogućite radniku da se upozna sa svim propisima unutar kompanije koji se odnose na organizaciju rada i zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu

• Radnicima na prikladan način učinite dostupnim sve propise o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kolektivni ugovor i Pravilnik o radu

• Sklopite pisani ugovor o radu prije početka rada i osigurajte da ugovor kao i potvrda o sklapanju ugovora o radu sadrži sve uglavke propisane Zakonom

• Ugovor o radu na određeno vrijeme sklapajte samo u slučajevima i na vrijeme predviđeno zakonom ili kolektivnim ugovorom

• Prijavite radnika na obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada kod poslodavca, te radniku svakako uručite obrazac prijave

• Vodite sve propisane evidencije o radnicima i o radnom vremenu te plaćama u skladu s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

• Utvrdite raspored radnog vremena i istog se pridržavajte (radnik smije raditi prekovremeno najviše 10 sati tjedno uz ograničenje da prekovremeni rad ne smije trajati duže od 180 sati godišnje)

• Vodite računa da od trudnice, roditelja s djetetom do 8 godine starosti, te radnika koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, bez pisane izjave o dobrovoljnom pristanku ne možete zahtijevati prekovremeni rad

• Rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed obavijestite radnika

• Ako razmišljate o preraspodjeli radnog vremena, plan donesite u skladu s propisanom procedurom

• U postupku selekcije i zapošljavanja novog zaposlenika, sklapanja ugovora o radu, kao i tijekom trajanja radnog odnosa ne tražite od njega/ nje podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom

• Imenujte osobu koja je osim Poslodavca ovlaštena prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama osobne podatke radnika u skladu s odredbama Zakona o radu, te sve osobne podatke trajno čuvajte kao povjerljive

• Imenujete osobu/e koja/e su osim Poslodavca ovlaštena/e primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika te sve podatke u ovim postupcima tretirajte kao poslovnu tajnu i iste ne otkrivajte neovlaštenim osobama (Poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan je, uz prethodnu pisanu suglasnost osobe za koju predlaže imenovanje, imenovati jednu osobu, a poslodavac koji zapošljava više od 75 radnika dužan je imenovati dvije osobe različitog spola koje su osim njega ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika)

• Donesite raspored korištenja godišnjeg odmora najkasnije do 30. lipnja tekuće godine i najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestite radnika o trajanju i razdoblju njegova korištenja

• Omogućite radniku korištenje godišnjeg odmora (najmanje 2 tjedna neprekidno u kalendarskoj godini za koju ostvaruje pravo) osim ako se s radnikom drukčije ne dogovorite

• Za svaku uskratu isplate plaće ili nekog njezinog dijela, odnosno naknade plaće ili dijela naknade plaće morate imati suglasnost radnika (suglasnost se ne može dati prije nastanka potraživanja)

• Radniku u propisanom roku dostavite obračun plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor propisanog sadržaja (bez obzira dali se radi o obračunu isplaćene ili obračunu dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor) – ovi obračuni ovršne su isprave

• Otkaz ugovora o radu dužni ste obrazložiti i dostaviti radniku (u pisanom obliku)

• Ako otkazujete ugovor o radu, isti pripremite u skladu s propisanom procedurom

• Ako otkazujete radniku zbog poslovno uvjetovanih razloga prije isteka roka od šest mjeseci ne možete zaposliti drugog radnika na istim poslovima za koje je utvrđeno da je prestala potreba za njihovim obavljanjem. Ukoliko to činite u roku od 6 mjeseci, onda prvo morate ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazan ugovor o radu

• Otkaz ugovora radniku za vrijeme bolovanja (ozljeda na radu ili profesionalna bolest), trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice, dopusta radnike koja je rodila ili koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od dana prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tih prava, nije dopušten.

Ako zapošljavate 20 i više radnika obavezno donesite i objavite Pravilnik o radu i istim uredite sva pitanja koja moraju biti uređena. Ako imate radničko vijeće obavezno se savjetujte s njima prije donošenja Pravilnika o radu.