U ožujku pad maloprodajnog prometa EU27

Prema podacima statističkog ureda Eurostat, u ožujku 2020. godine maloprodajni je promet EU27 (obuhvaća poduzetnike kojima je pretežita djelatnost registrirana u odjeljku G47 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima) realno bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 8,2% manji (u Hrvatskoj 5,1% manji) u odnosu na ožujak 2019. godine. Tim je padom prekinut trend godišnjega rasta koji je kontinuirano trajao od kolovoza 2013. godine. Kada se promatra samo ožujak tijekom godina, u ovogodišnjem je ožujku zabilježena najniža razina realnoga prometa u trgovini na malo EU27 još od ožujka 2015. godine.

Znatan je utjecaj na takva ostvarenja imalo zatvaranje velikog dijela prodavaonica (uglavnom su radile samo prodavaonice živežnim namirnicama, ljekarne i benzinske postaje) koje je uslijedilo (ovisno o pojedinoj članici EU27) tijekom ožujka kao dio mjera u borbi protiv koronavirusa. Utjecaj takvih mjera uočljiv je i u strukturi maloprodajnoga prometa (po grupama proizvoda), gdje se u ožujku godišnji porast realnoga prometa bilježi u prodaji „hrane, pića i duhana“ 8,1%, „farmaceutskih i medicinskih proizvoda“ 5% te u „trgovini na malo preko pošte ili interneta“ 11,9%, dok je u ostalim grupama proizvoda zabilježen pad.

Promatrano prema članicama EU27, godišnji je pad realnog prometa u ožujku zabilježen u svim članicama EU27 za koje su podaci dostupni (podaci za Češku, Grčku, Italiju, Cipar i Nizozemsku nisu dostupni). Prema dostupnim podacima, najbrža je dinamika pada zabilježena u Francuskoj (-16%), Sloveniji (-15,1%) i Bugarskoj (-14,6%). Njemačka (oko 20%), Francuska (oko 17%) i Italija (oko 16%) najjače su članice EU27 kada je riječ o njihovu udjelu BDV-a trgovine na malo u BDV-u trgovine na malo EU27, pa je s obzirom na to spomenuti pad prometa u Francuskoj imao i najveći utjecaj na pad prometa EU27.

Na pad realnoga prometa u trgovini na malo EU27 utjecalo je i znatno smanjenje pouzdanja potrošača u ožujku (prema rezultatima ankete koje objavljuje Europska komisija), a travanjski rezultati pokazuju još veći pad pouzdanja potrošača, što će se odraziti i na podatke o maloprodajnome prometu za travanj koji bi trebali biti objavljeni 4. lipnja. Iako su u EU27 krajem travnja počele popuštati mjere ograničenja rada prodavaonica, još je uvijek teško predvidjeti kakva će biti buduća kretanja u trgovini na malo.