Odgovarate li za tuđi PDV?

Zvuči čudno ili okrutno? Nažalost, moguće je, osobito ako ne pazite. U ovom članku ćemo objasniti kako je moguće da odgovarate za tuđi neplaćeni PDV.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Bez obzira na PDV, postoje razni načini na koje netko može odgovarati za tuđi porezni dug, odnosno biti jamac za tuđi porezni dug.

Vlasnici i direktori

Kao jamci se javljaju vlasnici, direktori i povezane osobe u slučaju zlouporabe prava kao što je manipulacija vrijednošću imovine, odnosno njezina prodaja, te zaključivanja prividnih ugovora.

Knjigovođe i poslodavci

Također je moguće da onaj tko je zadužen za knjigovodstvo odgovara kao i osoba koja je dužna obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe. Za taj porez odgovara kao jamac platac. I knjigovođa, odnosno osoba koja sudjeluje u ispostavljanju neistinitih i nevjerodostojnih isprava ili u neurednom, neistinitom i nepravodobnom vođenju poslovnih knjiga, jamči za iznos manje plaćenog poreza i pripadajućih kamata nastalog kao posljedica takva njegova djelovanja.

Kupci imovine/poduzeća

Pri prijenosu vlasništva gospodarske cjeline (poduzeća), kupac je porezni jamac za:
1. porez na dobit
2. porez na dohodak od nesamostalnog rada pod uvjetom da je obveza plaćanja tog poreza nastala u godini u kojoj je izvršen prijenos vlasništva gospodarske cjeline.

Jamstvo kupca ograničeno je vrijednošću stečene imovine, što znači da i ako jednog dana ne bude te imovine, postoji jamstvo u visini vrijednosti kupljene imovine. Iznimka od prijenosa jamstva za porezne obveze je kupnja u ovršnom, odnosno stečajnom postupku.

Utaja poreza

Tko zbog utaje poreza, pomaganja ili prikrivanja utaje umanji ili ne iskaže poreznu obvezu, jamči za taj manje plaćeni ili utajeni porez i pripadajuće kamate. Gornji slučajevi obuhvaćaju PDV, ali i druge poreze. Međutim, za PDV postoji posebna, odnosno specifična odgovornosti za tuđi neplaćeni PDV.

PDV

U gornjim primjerima za neplaćene poreze odgovaraju samo određene osobe, no daleko oštrija pravila postoje kod PDV-a i odgovornosti za neplaćeni PDV. Odgovorna osoba, odnosno jamac, može biti bilo tko u lancu isporuke robe, odnosno usluga. Kod PDV-a razlikujemo dvije odgovornosti za neplaćeni PDV, a to je ona vezana za prijevaru, odnosno sudjelovanje u prijevari, a druga je vezana uz neplaćanje računa dobavljača na vrijeme (što se može dogoditi bilo kome).

PREVARA

Porezni obveznik koji obavlja u Hrvatskoj djelatnost za koju ima pravo na odbitak pretporeza jest odgovoran ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao, ili morao znati, da će zbog prijevarnih aktivnosti dio ili cijeli iznos PDV-a vezan za isporuku koja mu je obavljena, ili bilo koju prethodnu ili sljedeću isporuku istih dobara ili usluga, ostati neplaćen. Ako se utvrdi odgovornost poreznog obveznika, Porezna uprava će osporiti pravo na pretporez.

Ukoliko Porezna uprava sumnja da su isporuke dobara i usluga dio transakcija čija je namjera prijevarno izbjegavanje plaćanja PDV-a, tada će poreznog obveznika koji sudjeluje u takvim transakcijama obavijestiti o njegovoj odgovornosti. Od dana primitka takve obavijesti Porezna uprava može smatrati da je porezni obveznik znao ili morao znati da s takvim transakcijama sudjeluje u transakcijama kojima je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a.

(NE)PLAĆANJE U ROKU

Porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u Hrvatskoj odgovara kao jamac platac za plaćanje PDV-a kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio barem iznos PDV-a obračunatog u računu u roku propisanom zakonom. Dakle, ako niste platili račun dobavljaču, a on ga nije platio Poreznoj upravi, vi odgovarate za neplaćeni PDV.

PRIMJERI POREZNIH PREVARA

Porezna uprava je dala primjere nekih tipičnih poreznih prevara vezanih uz PDV i provjeru dobavljača. Stoga savjetuje da treba biti iznimno oprezan u sklapanju poslovnih odnosa iz rizičnih djelatnosti gdje je ponuda „predobra da bi bila istinita“ i da bi bila zakonita. Potrebno je voditi računa da vas se namjerno ne dovede u transakcije koje su organizirane jedino kako bi se počinila PDV prevara u području PDV-a. Potrudite se upoznati svojeg dobavljača, saznati povijest tvrtke, provjerite PDV ID broj, provjerite ima li vaš dobavljač „pravu“ adresu odnosno ured, jesu li cijene proizvoda iznenađujuće niske i slično.

Prevara sa šećerom

U nastavku su navedene prevare iz FMCG djelatnosti koje je otkrila Porezna uprava – jedna od poznatijih je u vezi sa šećerom. Primjer prvi je da na teritoriju Republike Hrvatske porezni prevaranti kupuju veće količine šećera te prijavljuju isporuku u drugu državu članicu. Do navedene isporuke zapravo ne dolazi, i šećer ostaje u RH čime je zlouporabljen sustav PDV-a. Zatim sudionici poreznih prevara iz drugih država članica prepakiraju šećer nabavljen izvan EU, pogrešno ga deklariraju kao proizvod iz države članice i isporučuju šećer na tržište RH po znatno nižim cijenama.

Prevara s automobilima

Također jedna od popularnijih prevara je prevara s automobilima. Porezni obveznik nabavlja rabljene luksuzne automobile iz Europske unije – automobile prodaje povezanom hrvatskom društvu uz veliku maržu – na ispostavljenim računima iskazuje PDV po stopi od 25% -povezano društvo primatelj računa za automobile koristi pravo odbitka pretporeza, traži povrat PDV-a i prodaje automobile drugom povezanom društvu u EU. U prijavi PDV-a iskazuje oslobođenu isporuku unutar EU – ovo povezano društvo iz druge države članice isti ili sljedeći dan prodaje automobile u Republiku Hrvatsku povezanim društvima.

Društva stjecatelji u RH iskazuju u svojim prijavama stjecanje iz EU – prilikom prodaje krajnjim kupcima u RH ispostavljaju račune u vrijednosti koja je približno jednaka ili neznatno veća od stvarne nabavne cijene iskazane na ulaznim računima povezanog društva, prvog stjecatelja automobila iz EU – u ovim prijevarnim transakcijama sva društva su povezana putem osnivača i odgovornih osoba.

Sve radnje nakon prvog stjecanja se odvijaju bez stvarne isporuke automobila, automobili ostaju u RH te se ne može koristiti oslobođenje PDV-a prilikom ispostavljanja računa povezanom društvu u drugu državu članicu EU. Porezni obveznik koji je zaprimio ulazni račun sa cijenom automobila formiranom uz veliku maržu je u pravilu uredan porezni obveznik koji podmiruje svoje obveze prema drugim dobavljačima. Također, u stvarnim ili fiktivnim isporukama robe i usluga poduzetnici traže povrat PDV-a, a u slučaju plaćanja PDV namjerno ne plate ili završe u stečaju. O poreznim prevarama postoje brojni primjeri, ali i odluke Europskog suda pravde koje tumače je li pojedini slučaj prevara ili nije.

ŠTO NAPRAVITI?

Da se ne biste ni krivi ni dužni našli u problemu, dobro je poduzeti određene korake i dokumentirati te korake pri nabavi, kao i kasnijim fazama isporuke.

Neki od signala za prevaru bi bili sljedeći:
• Dobavljač je novoosnovan bez poslovne ili financijske prošlosti
• Dobavljač ne poznaje ponuđenu robu ili specifično tržište te robe
• Dobavljač nudi brzu zaradu bez rizika
• Upute za plaćanje su plaćanje nekom trećem ili u porezne oaze
• Roba je visoke vrijednosti i malog volumena
• Stalne promjene vlasništva dobavljača ili adrese poslovanja dobavljača
• Dobavljače nema pravi ured, itd.

Nadalje bi se, primjerice, trebalo voditi računa o porijeklu robe, ugledu i referencama dobavljača, komercijalnoj opravdanosti transakcije, je li transakcija uopće uobičajena u odnosu na tu vrstu robe ili usluga.

ZAKLJUČAK

Za sve navedeno će vas u slučaju problema Porezna uprava tražiti dokaz da ste postupili kako smo ovdje naveli. Većinu tih dokaza može pribaviti sam dobavljač, a vaša je dužnost da ih arhivirate. Nažalost, ispada da neki od kriterija zapravo isključuju ili onemogućavaju „ulazak“ malih ili novih dobavljača pa bi ih trebalo uzimati u obzire cum grano salis, odnosno s dozom zdravog razuma, a ne doslovno i ne u svakoj situaciji.