Novim propisima o hrani štiti se zdravlje ljudi

Propisi ne samo da propisuju količinu pesticida / herbicida u hrani, nego se bave i prevarama običnih potrošača. Neke od takvih situacija reguliraju dva nova zakona koja su nedavno stupila na snagu

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Hrvatska

Prema sociolozima i psiholozima, hrana se smatra primarnom ljudskom potrebom, a prema ekonomistima neke osnovne namirnice će bez obzira na cijenu imati uvijek istu potražnju. Cijeli lanac od proizvodnje, prerade i pakiranja do distribucije je strogo reguliran. Da se regulativa poštuje brine državni inspektorat i po potrebi izvještava javnost. Propisi ne samo da propisuju količinu pesticida / herbicida u hrani, nego se bave i prevarama običnih potrošača. Neke od takvih situacija reguliraju dva nova zakona koja su nedavno stupila na snagu.

JEDNAKA KVALITETA HRANE U EU

Imamo li pravo na istu kvalitetu kao i druge zemlje članice EU? Po novome, odnosno po Zakonu o zaštiti potrošača koji je nedavno stupio na snagu, morali bismo imati ujednačenu kvalitetu sastojaka hrane koje se prodaje u Hrvatskoj u odnosu na hranu koja se prodaje u drugim zemljama članicama EU.

Tako je zabranjeno svako stavljanje hrane na tržište Republike Hrvatske uz tvrdnju da je ta hrana identična hrani stavljenoj na tržište u drugim državama članicama EU, iako se ta hrana značajno razlikuje po sastavu ili obilježjima. Postoji i iznimka od pravila – ako je takva prodaja opravdana legitimnim i objektivnim kriterijima.

Nepoštivanje ovog pravila ozbiljno se kažnjava, i to novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 kuna pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna. Odgovorna osoba u pravnoj osobi je u pravilu direktor, a plaćanje kazne u njegovo ime znači i obračun dohotka u naravi na takvo plaćanje.

OZNAČAVANJE PROIZVODA (HRANE)

Važan dio hrane su i deklaracije. Na ambalaži, naljepnici ili na samom proizvodu moraju biti:

• osnovna obilježja proizvoda: npr. naziv proizvoda, naziv pod kojim se proizvod prodaje, sastav proizvoda, svojstva
• naziv i sjedište proizvođača ili uvoznika koji ima sjedište na području Europske unije

Ti podaci moraju biti jasni, vidljivi i čitljivi. Podaci trebaju biti napisani hrvatskim jezikom i latiničnim pismom te, ukoliko treba istodobna uporaba drugih jezika, a mogu uključivati znakove i piktograme lako razumljive potrošaču. Ako su podaci napisani na više jezika, podaci moraju biti napisani na isti način.

Za sada nije propisana točna veličina i vrsta slova iako je bilo takvih inicijativa na razini EU. Ono što jest propisano su novčane kazne. Novčane kazne su propisane u iznosu od 10.000 do 200.000 kuna za pravnu osoba, a za odgovornu osobu 10.000 do 15.000 kuna. Odgovorna osoba u pravnoj osobi je u pravilu direktor, a plaćanje kazne u njegovo ime znači i obračun dohotka u naravi na takvo plaćanje.

AMBALAŽA ZA HRANU

Ambalaža ne smije dovoditi potrošača u zabludu u vezi s masom i veličinom hrane. Kršenje ove obveze se kažnjava i to novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 200.000,00 kuna za pravnu osobu i za odgovornu osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 kuna. Odgovorna osoba je u pravilu direktor, a plaćanje kazne u njegovo ime znači i obračun dohotka u naravi na takvo plaćanje.

EURO I HRANA

Hrvatskoj je praktički potvrđeno uvođenje eura što znači da od 5. rujna 2022. počinje dvojno iskazivanje cijena na proizvodima koji se prodaju izravno potrošačima. To zvuči jednostavno, no predstavlja organizacijsku i logističku noćnu moru. Obveza dvojnog, odnosno dvostrukog iskazivanja cijena, traje sve do 31. prosinca 2023.

Ipak, u lancu prodaje hrane neki su izuzeti od obaveze ‘duplog’ prikazivanja cijena. Tu se radi o prodaji hrane:

• putem automata
• na štandu i klupi na tržnici na malo
• na štandu i klupi izvan tržnice na malo
• na štandu i klupi unutar trgovačkog centra
• putem kioska
• pokretnom prodajom
• u proizvodnom objektu OPG-a i u objektu privatnog iznajmljivača koji pruža ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu
• u proizvodnom objektu osobe koja se bavi uzgojem ribe i drugih morskih organizama
• prigodnom prodajom na sajmu, izložbi

Također zbog nepraktičnosti, sljedeće aktivnosti kod prodaje hrane su izuzete od ‘dupliranja’ cijena:

• kupon za popust i kupon u vrijednosti vraćene hrane
• uređaj za samoočitavanje cijene u trgovini
• iznos cijene na vagi i naljepnica s vaganom cijenom
• povratne naknade na ambalaži

STROŽA KONTROLA ZAŠTITE POTROŠAČA

Uskoro će biti jedno desetljeće od ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Kao što smo već istaknuli, iz raznih razloga pitanje hrane je visoko regulirano u EU i bit će još više. S obzirom na to da se propisima o hrani prije svega štiti zdravlje ljudi, ne može se očekivati popuštanje zakonodavnog okvira ili njegovo pojednostavljenje usprkos skupljim inputima (gorivo / gnojivo) s kojima je počela ili počinje ovogodišnja proizvodnja hrane te usprkos predviđenim nestašicama nekih osnovnih prehrambenih proizvoda. Također, mogu se očekivati i strože kontrole vezano za ispravnu primjenu zakona o zaštiti potrošača. Stoga se treba na vrijeme informirati i pripremiti za promjene.