Korporativni izvještaji o održivosti postaju obveza za 50 tisuća poduzeća u EU

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti, skraćeno CSRD, postavlja opsežnija i stroža pravila vezana uz izradu korporativnih izvještaja o održivosti, odnosno izvještajima kompanija o socijalnim, okolišnim i upravljačkim utjecajima, s ciljem da objave poduzeća učini sveobuhvatnijima i međusobno usporedivima, poput financijsko-računovodstvenih izvještaja

Održivi razvoj je koncept koji se odnosi na način života i razvoja koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija, a istovremeno ne ugrožava sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe. Termin ‘održiv’ odnosi se na očuvanje prirodnih resursa, ekološku ravnotežu i socijalnu pravdu.

Kao što znamo, održivi razvoj obuhvaća tri ključne dimenzije: ekonomsku, socijalnu i ekološku. Ekonomski aspekt se odnosi na poticanje gospodarskog rasta i razvoja koji je pravedan, inkluzivan i koji doprinosi blagostanju svih ljudi. Socijalna dimenzija uključuje promicanje socijalne pravde, jednakosti, ljudskih prava, dobrobiti zajednice i kvalitete života. Ekološka dimenzija naglašava očuvanje prirode, zaštitu okoliša, učinkovito korištenje prirodnih resursa i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.

Održivi razvoj prepoznaje da su ekonomija, društvo i okoliš međusobno povezani i da moraju biti ravnoteži kako bi se osigurao dugoročni prosperitet. To uključuje promjenu načina proizvodnje i potrošnje, ulaganje u obnovljive izvore energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, očuvanje bioraznolikosti, pravednu raspodjelu resursa i izgradnju otpornosti na klimatske promjene.

Održivi razvoj također naglašava važnost suradnje i partnerstva na globalnoj razini, uključujući vlade, organizacije civilnog društva, privatni sektor i građane. Cilj je postići ravnotežu između ekonomskog napretka, društvene pravde i zaštite okoliša kako bismo osigurali održivu budućnost za sve.

Svjedoci smo da posljednjih godina tema održivosti dobiva na sve većem značaju u poslovanju kompanija, a tome u prilog ide i EU Direktiva u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (CSRD) koja je stupila na snagu 5. siječnja ove godine.

PROGRESIVNIJI UTJECAJ NOVE DIREKTIVE

CSRD direktiva značajna je zbog činjenice da zamjenjuje dosadašnju Direktivu o nefinancijskim informacijama i informacijama o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa (eng. Non-Financial Reporting Directive – NFRD) te postavlja opsežnija i stroža pravila vezana uz izradu korporativnih izvještaja o održivosti, odnosno izvještajima kompanija o socijalnim, okolišnim i upravljačkim utjecajima.

DANAS JE OTEŽANO MJERENJE IZVJEŠTAJA O ODRŽIVOSTI JER SE OBJAVLJENE INFORMACIJE RAZLIKUJU U MNOŠTVU STANDARDA I OKVIRA IZRADE IZVJEŠTAJA, STOGA JE CILJ CSRD-A USPOSTAVITI STANDARDNE ESG ZAHTJEVE ZA IZRADU IZVJEŠTAJA KOJI ZADOVOLJAVAJU POTREBE SVIH DIONIKA

Odredbe iz dosadašnje NFRD direktive odnosile su se na 11.700 poduzeća u EU dok se obuhvat odredbi iz CSRD direktive proširuje na gotovo 50.000 poduzeća, čime je njezin utjecaj progresivniji. HR PSOR – Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – prati razvoj smjernica na EU razini te o svim relevantnim promjenama informira poduzeća, koja su obveznici ili će to postati, o mjerama, procesima i vještinama koje trebaju razviti kako bi uskladili vlastito poslovanje sa zahtjevima ih nove regulative. Odredbe iz nove direktive trebaju biti integrirane u nacionalno zakonodavstvo u roku od 18 mjeseci.

ŠTO JE CSRD

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti, skraćeno CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), donosi nova pravila za objave o održivim praksama europskih poduzeća. Cilj Direktive je učiniti objave poduzeća sveobuhvatnijima i međusobno usporedivima, poput financijsko-računovodstvenih izvještaja. Usvajanje ove Direktive dio je Akcijskog plana Europske unije o održivom financiranju i Europskog zelenog plana.

Navedeni strateški i akcijski dokumenti usmjereni su na stvaranje zajedničke taksonomije i dosljednijeg protoka standardiziranih informacija od poduzeća do investitora i drugih dionika. Danas je dionicima otežano uspoređivanje i mjerenje izvještaja o održivosti jer se objavljene informacije uvelike razlikuju u mnoštvu standarda i okvira izrade izvještaja. CSRD ima za cilj odgovoriti na ovaj izazov uspostavljanjem standardnih ESG zahtjeva za izradu izvještaja koji zadovoljavaju potrebe svih dionika.

Tijekom 2022. godine raspravljalo se o razvijanju Standarda o izvještavanju o održivosti. Standarde izrađuje Europska savjetodavna skupina za financijsko izvješćivanje, a njihov konačan prijedlog objavljen je 15. studenog 2022. godine. U tijeku je javna rasprava o prvom nacrtu europskih standarda izvješćivanja o održivosti koje je razvila Projektna radna skupina za europske standarde izvješćivanja o održivosti, a trajat će do 8. kolovoza ove godine.

CSRD i novi standardi izrade izvještaja (ESRS), rezultirat će velikim promjenama u poslovanju, procjeni rizika, upravljanju rizicima, transparentnosti, izvješćivanju i usklađenosti poduzeća.

DIREKTIVA O IZVJEŠTAVANJU O ODRŽIVOSTI:
• proširuje opseg na sve velika poduzeća i sva poduzeća uvrštene na burzi (osim mikro-poduzeća);
• zahtijeva reviziju (provjeru) prijavljenih informacija;
• uvodi detaljnije zahtjeve za izvještavanje, te zahtjev za izvještavanje prema obaveznim EU standardima izvještavanja o održivosti;
• zahtijeva od poduzeća da digitalno ‘označe’ prijavljene informacije, tako da budu strojno čitljive i da se unose u jedinstvenu europsku pristupnu točku.
• EU standardi za izvještavanje postaju obvezni okvir za pripremu izvještaja o održivosti. Komisija će u ovoj godini usvojiti prvi set standarda za izvještavanje o održivosti dok će drugi set standarda (sektorski standardi, standardi za mala i srednja poduzeća te poduzeća iz trećih zemalja) usvojiti do 30. lipnja 2024.

CSRD DIREKTIVA ODNOSI SE NA:
• sva poduzeća uvrštena na regulatorno tržište;
• na velika poduzeća koja prelaze dva od tri od sljedećih kriterija: 250 zaposlenih tijekom financijske godine, ukupna aktiva 20 milijuna EUR i ukupni prihod 40 milijuna EUR;
• poduzeća iz trećih zemalja s neto prometom većim od 150 milijuna u EU-u ako imaju barem jednu podružnicu ili podružnicu u EU-u koja prelazi prethodno navedene pragove.

IMPLEMENTACIJA U ČETIRI FAZE

Prvi rok za usklađivanje imat će gotovo 11.700 velikih poduzeća koje su već sada obveznice NFRD; za njih će se CSRD primjenjivati od 1. siječnja 2024., s prvim izvještajima u 2025.

Drugi rok za usklađivanje imat će ostala velika poduzeća (koja nisu bila obveznici NFRD, njih gotovo 38.300); za njih će se CSRD primjenjivati od siječnja 2025., s prvim izvještajima u 2026.

Treći rok za usklađivanje imat će mala i srednja poduzeća, isključujući mikro poduzeća; za njih će se CSRD primjenjivati od siječnja 2026. s prvim izvješćima u 2027.

Četvrti rok za usklađivanje imat će poduzeća iz trećih zemalja; za njih će se CSRD primjenjivati od siječnja 2028. te će biti objavljeni u 2029.