• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu PDF Print E-mail
Monday, 26 December 2016 16:12

dijana-klekar-nova2Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja, a u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan je voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu.

Piše: Dijana Fazlić, direktorica društva Tecumviva d.o.o. 

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima. Obvezan je provoditi prevenciju u svim radnim postupcima, u organizaciji rada i upravljanju radnim postupcima, pri čemu radnicima mora osigurati najveću moguću razinu zaštite na radu. Pri organiziranju i provođenju zaštite na radu, poslodavac je obvezan uvažavati prirodu obavljanih poslova te prilagoditi zaštitu na radu promjenjivim okolnostima radi poboljšanja stanja, a u organizaciji radnog procesa i povjeravanju poslova radniku obvezan je voditi računa o sposobnostima radnika koje mogu utjecati na zaštitu na radu.

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika je obveza svakog poslodavca da uzimajući u obzir vrste poslova i njihovu prirodu, procjenjuje rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije i biološke agense koji se koriste u radu, uređenje mjesta rada, psihofizičke napore jednoličnog, noćnog ili normiranog rada kao i sve druge rizike koji su prisutni prilikom obavljanja poslova, radi njihovog smanjenja ili mogućeg sprječavanja.

Na temelju procjene rizika primjenjuju se pravila, mjere, postupci i aktivnosti za sprječavanje i smanjivanje rizika te osigurava viša razina zaštite na radu. Svaki propust učinjen u postupku procjene rizika, tereti poslodavca i on se ne može osloboditi odgovornosti za moguće štetne posljedice. U postupak procjene rizika poslodavac je dužan uključiti i radnike odnosno predstavnike radnika za zaštitu na radu. Novim zakonom po prvi puta se uvode i odredbe o mjerama zaštite radnika od psihosocijalnih rizika (stresa) i psihofizioloških napora na radu u cilju prevencije i edukacije svih dionika.

STRES NA RADU

Stres na radu su zdravstvene i psihičke promjene koje su posljedica akumulirajućeg utjecaja stresora na radu kroz dulje vrijeme, a očituju se kao fiziološke, emocionalne i kognitivne reakcije te kao promjene ponašanja radnika. Ako postoje naznake stresa na radu ili u vezi s radom, poslodavac je obvezan posebnu pozornost usmjeriti na:

• organizaciju rada i radnih postupaka (radno vrijeme, stupanj samostalnosti, podudarnost između vještine radnika i potreba posla, radno opterećenje i dr.),
• radne uvjete i okolinu (izloženost radnika i poslodavca nasilnom ponašanju, buci, vrućini, hladnoći, opasnim kemikalijama i dr.),
• komunikaciju (neizvjesnost o tome što se očekuje od posla, izgledi za očuvanjem posla ili nadolazeće promjene i sl.),
• subjektivne čimbenike (emocionalni i društveni pritisci, osjećaj nemoći, osjećaj da nema dovoljno podrške i sl.). Poslodavac je obvezan osigurati radniku zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu, u skladu s posebnim propisima koji uređuju mjere zdravstvene zaštite u vezi s radom. Radi osiguranja zdravstvenog nadzora primjerenog rizicima za sigurnost i zdravlje na radu kojima je izložen radnik, poslodavac je obvezan radniku, jednom u pet godina, na njegov zahtjev osigurati zdravstveni pregled. Svaka osoba na radu koja preuzima inicijativu o zdravstvenim i sigurnosnim pitanjima i radi na rješavanju problema može pridonijeti trajnim poboljšanjima u sustavu. 

Što može učiniti poslodavac kako bi osigurao adekvatnu, pravodobnu i učinkovitu zaštitu na radu

• organizirati i provoditi ZNR-u a osobito kvalitetno procijeniti rizike na radnim mjestima, odnosno utvrditi poslove ili dijelove poslova koji predstavljaju posebne rizike na radu

• osposobiti sve radnike za rad na siguran način te redovito provoditi obuku i osposobljavanje novih radnika
• provjeravati, nadograđivati i razvijati program osposobljavanja za rad na siguran način
• osigurati sredstva i mjesto rada, osobnu zaštitnu opremu i odgovarajuće mjere nadzora
• razraditi i primijeniti tehnologije rada i radnih postupaka koji ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika
• poticati radnike da se drže sigurnosnih postupaka i koriste osobnu zaštitnu opremu
• postaviti sigurnosne znakove, upute i pisane obavijesti
• izraditi priručnike kojim će radnike upozoravati na potencijalne rizike i opasnosti sa savjetima za izbjegavanje istih te kvalitetne upute za siguran rad
• poticati radnike da prijavljuju propuste koji mogu dovesti od ozbiljnih incidenata i nesreća
• provoditi vježbe evakuacije i spašavanja,
• provoditi kampanje za promociju mjera zaštite na radu, za korištenje osobnih zaštitnih sredstava, protiv konzumacije alkohola i sredstava ovisnosti, za promociju zdravlja, za unapređenje sigurnosti i slično.

 

TECUMVIVA - ARHIVA TEKSTOVA:

->Adekvatna, pravodobna i učinkovita zaštita na radu
->Odgađanje izvršavanja zadataka: Prokrastinacija naša svagdašnja
->Stres na poslu: Zadovoljstvo i sreća nasuprot sagorijevanju
->Preuzmite kontrolu nad svojim poslom
->Što izbjegavati na društvenim mrežama
->Zadaje li vam molba za posao muke? Imamo rješenje!
->Mjere aktivnih i pasivnih politika zapošljavanja

->Motivacija: Mislite da možete - i moći ćete!
->Pregovaračke vještine: Prijedlozi i ustupci moraju biti uvjetovani
->Timskim radom do boljih rezultata
->Mobbing - nedopustivo narušavanje dostojanstva
->Iz sivila u bolje sutra
->Kakve radnike trebamo?
->Rat za talente je počeo!
->Rad na crno - neisplativ svima 
->Uvođenje mentorskih programa
->Aktivno traženje posla - posao sam po sebi
->Kako nagraditi angažman zaposlenika
->Proaktivnost i poduzetnost: Jeste li sanjar ili činitelj?
->Zbrinjavanje viška radnika - izbor ili obaveza?
->Poslovna politika: Kako do veće plaće?
->Razgovor za posao: Kako odabrati novog zaposlenika
->Razgovor za posao: Zaposlite me(ne)!
->Kritika u tuđim cipelama
->Uštedite novac bontonom!
->Organizacijskom kulturom do pozitivne klime 
->Zakon o radu: Kako poslovati u moru propisa
->Zašto trebamo opise radnih mjesta