• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Kako bezbolno dati otkaz ugovora o radu? PDF Print E-mail
Friday, 21 July 2017 16:47

kresimir lipovscak novaRadni odnos je kao brak, a otkaz kao razvod braka – može biti težak i buran, ali i ne mora, ako se dobro pripremite. To pitanje obuhvaća psihološke, pravne i porezne aspekte pa čak i pitanje koji je dan najbolje dati otkaz. Ovaj članak donosi kratki pregled i preporuke za cjelokupni proces.

Piše: Krešimir Lipovšćak, Partner, Crowe Horwath

Može li se spriječiti otkaz? Na ovo pitanje je teško odgovoriti, ali je slično pitanju može li se spriječiti razvod braka.

U pravilu ovih nekoliko savjeta, kolikogod se činili jednostavnim, može dati dobre rezultate i spriječiti otkaz:

a) Dobar selekcijski proces - način izbora odgovarajućeg radnika
b) Komunikacija očekivanja pojedinog radnog mjesta
c) Dogovoriti probni rok gdje jedna i druga strana mogu isprobati jesu li spremne za 'brak'
d) Kontinuirano praćenje radnika kroz pokazatelje radne uspješnosti koji se mogu mjeriti (mjesečne, polugodišnje, godišnje evaluacije)
e) Davanje povratne informacije na rad radnika; te
f) Otvorena i iskrena komunikacija.


VRSTE OTKAZA
Ako već mora doći do otkaza, evo koje vrste postoje, odnosno koji su razlozi primjereni:
• Poslovno uvjetovani otkaz primjeren je u slučaju poslovnih teškoća i reorganizacije
• Osobno uvjetovani otkaz nije čest u praksi - u pravilu se tiče nekih osobina radnika koje onemogućavaju uredno izvršenje posla
• Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika – takav otkaz je uvjetovan kršenjem pravila koje je zadao poslodavac
• Izvanredni otkaz predviđen je za osobito teške slučajeve kršenja zadanih pravila

Naravno uvijek postoji mogućnost da se radnik i poslodavac sporazumno raziđu. Bez obzira na činjenicu da postoji razlog za otkaz, nekim osobama on se ne smije dati: osobama koje su privremeno nesposobne za rad zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, trudnicama, korisnicima rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta i korisnicima prava na skrb djeteta s težim smetnjama u razvoju. Međutim, ove okolnosti ne sprječavaju prestanak ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme. Razlozi zbog kojih se ne smije dati otkaz su protivljenje radnika uznemiravanju i spolnom uznemiravanju, privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljeda, obraćanje tijelima vlasti zbog povrede zakona ili propisa te obraćanje radnika tijelima državne vlasti zbog sumnje na korupciju.

SUGLASNOST ZA DAVANJE OTKAZA
Za određene kategorije radnika, a zbog socijalne osjetljivosti ili njihovog specifičnog položaja, potrebna je suglasnost radničkog vijeća/sindikalnog povjerenika: članu radničkog vijeća, kandidatu za člana radničkog vijeća, predstavniku radnika u organu poslodavca (u Nadzornom odboru), radniku kojem je zbog ozljede na radu smanjena sposobnost za rad, invalidu i radniku starijem od 60 godina. Ako se radničko vijeće ne izjasni o otkazu u roku od 8 dana, smatra se da je suglasnost za otkaz dana. Da bi otkaz prošao glatko, interna dokumentacija vezana za radni odnos to mora olakšati. Tako, primjerice, pravilnik o radu treba propisati razloge davanja otkaza kao i definirati način dostave otkaza, način uručenja opomene, itd. Česta pogreška je da Pravilnik o radu samo kopira zakonske odredbe te je u takvom slučaju praktički beskoristan dokument u slučaju otkaza.

Redoviti poslovno/osobno uvjetovani otkaz:
Ovaj tip otkaza, kao što smo napomenuli, traži ekonomski ili organizacijski razlog. Nadalje traži primjenu socijalnih kriterija pri davanju otkaza te po potrebi izradu plana zbrinjavanja viška radnika. Kod ovog otkaza poslodavac ne smije u roku od 6 mjeseci od otkaza na istim poslovima zaposliti drugog radnika.

Redoviti otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika:
Ovaj otkaz u pravilu traži da se radnika opomene i da mu se da pravo na obranu. Zakon ne kaže koliki je broj opomena dovoljan pa bi to trebalo vidjeti od slučaja do slučaja.

Izvanredni otkaz:
Izvanredni otkaz predviđen je samo za najteže povrede i može se dati samo u roku od 15 dana od same povrede, a potreban je, u načelu, i poziv na obranu.

tablica vrste otkaza

NAČIN DAVANJA OTKAZA
Kod davanja otkaz, osnovna pravila pri komunikaciji su sljedeća:
• Ne odugovlačite
• Neka bude kratko
• Ostanite u sobi nakon što ste iskomunicirali otkaz
• Pokažite suosjećanje
• Razgovarajte sa svojim timom i upoznajte ih s razlozima otkaza njihovog kolege i pri tome se usredotočite na budućnost

Sažetak prava radnika u slučaju otkaza
Bitno je znati da radnik u slučaju otkaza ima određena financijska prava. Ta prava ovise o vrsti otkaza, a u tablici smo saželi prava radnika u slučaju raznih vrsta otkaza:

OTKAZNI ROK
tablica otkazni rokPitanje otkaznog roka i njegovog izračuna je zasigurno izuzetno važno pitanje. Donosimo računanje rokova koje ovisi o dužini radnog staža kod poslodavca koji daje otkaz, kao i o dobi radnika.

*Radnici koji imaju 50, odnosno 55 godina i minimalno 20 godina radnog staža kod poslodavca imaju pravo na uvećanje otkaznog roka za 2 tjedna/mjesec dana

Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. Međutim, postoje situacije zbog kojih on 'ne teče', odnosno ipak 'teče'. Otkaz 'ne teče' za vrijeme:
• trudnoće
• rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta
• rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta
• dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu
• privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti
• dok je radnik na odsluženje vojnog roka, odnosno mobiliziran Ako je otkazni rok prekinut zbog privremene nesposobnosti za rad, radni odnos prestaje u roku od maksimalno 6 mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu.

OTPREMNINA
Pitanje otpremnine različito se shvaća pa smo naveli neke osnovne odredbe kada se ona mora isplatiti. Otpremnina se isplaćuje ako se ispune tri uvjeta zajedno: radni odnos je prestao zbog poslovno ili osobno uvjetovanog otkaza; radni odnos je otkazan od strane poslodavca; te je radnik bio neprekidnom radnom odnosu s poslodavcem minimalno dvije godine.
Formula za izračun je sljedeća, ali u pravilu je otpremnina ograničena na maksimalno 6 bruto plaća:

1/3 (Prosjek bruto plaća isplaćen u zadnja tri mjeseca) X (Pune godine staža kod istog poslodavca) = Minimalna otpremnina

tablica ponaanja zaposlenikaIsplata naknade za neiskorišteni godišnji odmor je obvezna bez obzira na način prestanka ugovora o radu. Broj dana za isplatu ovisi o tome kada prestaje radni odnos. U pravilu se računa proporcionalno trajanju radnog odnosa u godini u kojoj prestaje ugovor o radu. Tu su još neka dodatna pravila, kao na primjer: pola dana zaokružuje se na cijeli dan, naknada se računa na temelju prosječne bruto plaće radnika isplaćene u posljednja 3mjeseca radnog odnosa, a proporcionalno broju neiskorištenih dana godišnjeg odmora te je naknada podložna porezu na dohodak i socijalnim doprinosima

ZAKLJUČAK
Kao što smo vidjeli, davanje otkaza nije nimalo jednostavan proces i iznimno je stresan i za jednu i drugu stranu, a ima i pravne i porezne učinke. Stoga bi ključne preporuke u takvim slučajevima bile postojanje dobrog selekcijskog procesa kao i procesa nadzora rada radnika i njegove evaluacije. Ako dođe do razloga za otkaz, treba odabrati odgovarajući model imajući u vidu interese poslodavca i radnika. Treba paziti da je proces otkazivanja dobro dokumentiran i da je otkaz dobro napisan jer je teret dokazivanja uvijek na poslodavcu, a ne na radniku. Također, otkaz je radniku, kao i timu u kojem taj radnik radi, potrebno komunicirati na pravi način te je potrebno pripaziti na porezne efekte otkaza.

Ponašanje zaposlenika kroz radni tjedan
Ako već dođe do faze davanja otkaza, postoji načelno pitanje koji je dan u tjednu najbolji za to. Psihološka istraživanja bavila su se ponašanjem ljudi i njihovim emocijama te su došla do zanimljivih saznanja:

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA: 

->Porezni nadzor: Kada i do kada vas može posjetiti porezna inspekcija?
->Oporezivanje dnevnica i terenskog dodatka
->Porez na dobit: Smijete li NE platiti porez?
->Što nam donosi BREXIT?
->Nova pravila za poreznu zastaru
->Kakve promjene donosi nova porezna reforma
->Pojmovi koje morate znati ako kupujete ili prodajete dobra u EU
->Prednosti i nedostaci dobrovoljnog upisa u registar obveznika PDV-a
->Može li PDV grupno oporezivanje povećati konkurentnost FMCG sektora
->PDV u EU: Prodaja putem interneta krajnjim potrošačima
->Outsourcing pravnih usluga: Dio poslovanja prepustite profesionalcima
->Revizija ne identificira porezne rizike - bitno je napraviti porezni pregled
->Što donose promjene u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja
->Presjek: Porezne novosti koje se (po prvi puta) primjenjuju od 2015.
->Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona
 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama