• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Progressive

Member Area
Kupnja/prodaja i izgradnja/ održavanje industrijskog pogona PDF Print E-mail
Wednesday, 25 November 2015 14:43

gordan-rotkvicUobičajeno je da isporuke vezano za građevine i građevinske djelatnosti uključuju velike iznose pa tako i iznose Poreza na dodanu vrijednost. Nažalost, takve isporuke nisu izuzete iz oporezivanja te su do ulaska Hrvatske u Europsku Uniju bile veliki udarac na ‘cash flow’ poreznih obveznika.

Gordan Rotkvić, Senior Manager, Crowe Horwath

Isporučitelji (graditelji i prodavatelji) bili su dužni prilikom isporuke obračunati PDV koji su često morali podmiriti prije nego što su stvarno dobili novac od kupca, dok je primatelj isporuka novac po osnovi pretporeza po primljenim isporukama čekao na povrat (ukoliko ga je imao) i do nekoliko mjeseci. Takav odnos se promijenio ulaskom Hrvatske u EU i donošenjem novog Zakona o PDV-u (Zakon) koji je uvelike harmoniziran sa EU Direktivom Vijeća 112/2006 (EU PDV Direktivom). Naime, na europskoj razini uočeno je da su iznosi poreza, odnosno PDV-a, koji prate transakcije vezane za gradnju veliki te da opterećuju porezne obveznike, u prvom redu utječu na njihovu likvidnost. Također, kako su transakcije vezane uz građevinsku djelatnost često značajnih iznosa to dovodi do raznih pokušaja izbjegavanja plaćanja PDV-a (tj. porezne evazije) koji bi u konačnici trebao biti neutralan za porezne obveznike. U tom slučaju EU PDV Direktiva propisuje da se na isporuke građevina i građevinskih usluga primjenjuje prijenos porezne obveze (‘reverse charge’). Te odredbe su uključene i u hrvatski Zakon o PDV-u (članak 75. stavak 3.). Načelno, od ulaska Hrvatske u EU, isporuke građevina i građevinske usluge, iako su predmetom PDV-a, na njih se primjenjuje prijenos porezne obveze.

PRIJENOS POREZNE OBVEZE

Prijenos porezne obveze je mogućnost prevaljivanja porezne obveze s isporučitelja na primatelja isporuke. Drugim riječima, isporučitelj građevine (ako je ista predmetom PDV) ili građevinske usluge na svome računu neće iskazati iznos PDV, pozivajući se na gore navedeni članak Zakona, dok će primatelj u istom obračunskom periodu u svom PDV obrascu iskazati i obvezu i pretporez. Dakle, u ovom slučaju PDV za isporučitelja i obveznika neće biti plativa stavka i neće utjecati na njihov ‘cash flow’. Iako izgleda da se temeljem Zakona, PDV prenosi na primatelja u svakom slučaju kada je isporuka građevina ili građevinska usluga u pitanju, to u stvarnosti nije tako. Naime, Zakon također propisuje određene transakcije koje su i dalje predmetom PDV iako se iste smatraju isporukom građevine ili građevinskih usluga. Iako se novi Zakon o PDV-u primjenjuje više od dvije godine, isporuke u graditeljstvu su i dalje jedan o najinteresantnijih i tumačenih odredbi Zakona što dokazuje i iznos od preko 25 mišljenja koje su izdana od Središnjeg Ureda PU. Osnovni kriteriji za prijenos porezne obveze su da se radi o isporuci građevine ili građevinskoj usluzi za koju se može 

primijeniti prijenos porezne obveze te da se isporuka odvija između dva porezna obveznika (odnosno PDV obveznika). Kada primijeniti prinos porezne obveze najbolje se može vidjeti iz sljedećeg primjera:

Isporučitelj (u sustavu PDV-a) - Kupac u sustavu PDV- a = Prijenos porezne obveze.
Isporučitelj izdaje račun bez PDV-a, prijavljuje isporuku u PPO obrascu, a kupac obračunava i plaća PDV.
Isporučitelj (u sustavu PDV-a) - Kupac nije u sustavu PDV-a = NEMA prijenosa porezne obveze.
Isporučitelj izdaje račun s iskazanim PDV-om, a kupac plaća račun s PDV-om.
Isporučitelj nije u sustavu PDV-a - Kupac u sustavu PDV-a = NEMA OBRAČUNA PDV-a.
Važno je naglasiti da je prijenos porezne obveze obavezan i nije opcija.

ISPORUKA (KUPNJA/PRODAJA) GRAĐEVINE

Isporuka građevina načelno je oporeziva PDV-om, tj. prijenos porezne obveze može se primijeniti osim u slučajevima isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, ako od datuma njihova korištenja ili nastanjenja nije proteklo više od dvije godine. Također se isporukom građevina smatra i isporuka rekonstruiranih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta ako su troškovi rekonstrukcije u prethodne dvije godine prije isporuke veći od 50% prodajne cijene. U slučaju da je od prvog nastanjenja/korištenja do slijedeće isporuke (prodaje) proteklo više od dvije godine takva građevina načelno nije oporeziva PDV-om, već Porezom na promet nekretnina (PPN). Međutim, porezni obveznik u tom slučaju ima pravo izbora, tj. opciju da građevinu ostavi u sustavu PDV-a pod uvjetom da je kupac porezni obveznik i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti. Trenutni stav Porezne uprave je da se prijenos porezne obveze ne može primijeniti ako kupac odbija pretporez direktnom alokacijom ili prema prorata principu. U slučaju da isporuka građevina ne podliježe PDV-u ista će biti predmetom Poreza na promet nekretnina što će rezultirati u veće trošku kupnje za 5%.

ISPORUKA GRAĐEVINSKIH USLUGA/ ODRŽAVANJA GRAĐEVINE

Zakon o PDV-u propisuje da se građevinske usluge smatraju izgradnjom građevina; održavanjem građevina; rekonstrukcijom građevina; uklanjanjem građevina; uključujući usluge popravka i čišćenja. Važno je napomenuti da uz Zakon postoji i Pravilnik te Dodatak II Pravilnika o PDV-u koji detaljno određuje koje usluge se smatraju građevinskim uslugama. Između ostalog, građevinskim uslugama se smatraju prateći radovi nužni za izvođenje radova u okviru građenja ako su s njima ugovoreni i izvedeni, radovi hortikulturnog uređenja ili uređenja okoliša u okviru izgradnje, usluge u okviru arhitektonske, građevinske, strojarske i slične djelatnosti, usluge stručnog nadzora građenja prema posebnom propisu, ustupanje osoblja (ako ono obavlja građevinske usluge), iznajmljivanje strojeva i opreme za građenje S RUKOVATELJEM, usluge čišćenja u okviru građenja, probno testiranje, puštanje u radi i slične usluge - na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije, usluge koordinatora zaštite na radu, geomehanički, geotehnički, geofizički, i slični istražni radovi.

Iz gore navedenog se može zaključiti da su svi radovi koji su vezani za građevinu automatski predmetom prijenosa poreze obveze. Međutim, to bi bilo točno da Pravilnik o PDV-u nije taksativno nabrojao usluge koje se ne smatraju građevinskim uslugama koje su predmetom prijenosa porezna obveze, a to su: ispitivanje dijelova građevine (radi provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva), proizvodnja građevinskih proizvoda i dokazivanje uporabljivosti istih (npr. beton), pregled, održavanje, popravak i ispitivanje već montiranih uređaja i opreme, čišćenje prometnih površina, uređenje parkova, igrališta, radovi na prometnicama u zimskom razdoblju i slično, čišćenje građevine i slični poslovi koji se ne obavljaju u okviru građenja (usluge redovitog čišćenja prostorija, pranja prozora, čišćenja odvoda) hortikulturno uređenje i uređenje okoliša (osim onog u okviru izgradnje i rekonstrukcije), održavanje zelenih površina, pomorskog dobra, dimnjačarske usluge i slično, izrada prostornih planova, legalizacija objekta koja nije u okviru gradnje i slično, energetski pregled građevine, izdavanje energetskih certifikata i slično, usluge vještačenja, prijevoz građevinskog materijala, građevinskih djelatnika i opreme nužne za izvođenje građevinskih radova (skela, kranova, alata i slično).

IZGRADNJA TRGOVINE

Kod izgradnje trgovine ili shopping centra i sl. izgradnja ili rekonstrukcija (već postojećeg objekta) može se smatrati građevinskom uslugom te se načelno na sve građevinske usluge uključujući i prateće usluge može primijeniti prijenos porezne obveze. Međutim, ne znači da se građevinske usluge održavanja obavljene na postojećim objektima a priori smatraju uslugama na koje se ne primjenjuje prijenos porezne obveze. Naprotiv, za prijenos porezne obveze je važna svrha za koju se iste obavljaju. Naime, određene građevinske usluge mogu sadržavati PDV ako su obavljene u sklopu, npr. održavanja opreme na postojećoj građevini gdje izvođač radova isporučuje ili popravlja vanjsku jedinicu klima uređaja u sklopu koje su obavljene i građevinske usluge.

Za izvođenje građevinskih usluga angažira podizvođača koji mu izdaje račun sa prijenosom porezne obveze. Međutim, izvođač će naručitelju u konačnici izdati račun sa PDV-om iako je sam primio uslugu na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze. Također, bitno je naglasiti da se popravak ili zamjena instalacija (električnih, vodnih i sl) na već postojećim objektima može smatrati uslugom na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, ali isto se ne primjenjuje prilikom popravaka štekera, pipa, wc školjki ili kotlića. Važno je napraviti granicu gdje počinje i prestaje prijenos porezne obveze. Prijenos porezne obveze se ne primjenjuje na usluge održavanja, popravaka, zamjene, ispitivanja uređaja i opreme u već postojećim objektima kao i na sve građevinske usluge usko povezane s njima.

Naime, trgovine ili shopping centri i sl. imaju veliki broj pokretne imovine (dizala, stepenice, rampe, sustavi klimatizacije i sl.) koje s vremenom zahtijevaju određeno održavanje. U tu svrhu potrebno je razlučiti koji je dio predmetom popravaka da bi se na njega mogao primijeniti prijenos porezne obveze. Naime, kada se radi o staklenim vratima na ulasku u trgovinu, zamjena stakala, vodilica i sl. smatra se prijenosom porezne obveze dok se zamjena i popravak motora na vratima smatra isporukom koja podliježe PDV-u.

Ako primatelj smatra da je isporučitelj pogrešno postupio s prijenosom porezne obveze potrebno je:
pisano u roku od 8 dana od zaprimanja računa pozvati isporučitelja da ispravi račun. U suprotnom se smatra da je suglasan s računom. Isporučitelj u roku 8 dana mora obavijestiti primatelja isporuke je li prihvatio zahtjev za ispravak računa. Ako isporučitelj ne prihvati prijedlog primatelja isporuke, primatelj mora prihvatiti takav račun te o navedenome pisanim putem može obavijestiti nadležnu ispostavu Porezne uprave (čl. 152. st. 4. i 5. Pravilnika o PDV-u).

Drugim riječima, primatelji građevinskih usluga moraju biti pažljivi prilikom klasificiranja usluge, jer ako primatelj primi građevinsku uslugu na kojoj nije bio primijenjen prijenos porezne obveze (a trebao je biti) tada je isti odbio pretporez za koji nije bio ovlašten te se nalazi u poreznom prekršaju.

 

CROWE HORWATH -> ARHIVA TEKSTOVA:  

 >Kome se ukida porezni nadzor
->Što donosi novi Zakon o računovodstvu?
->Porezni i ostali aspekti internetske trgovine i kuponske prodaje
->Dopušteni manjkovi u trgovini
->Nove evidencije o radnicima i radnom vremenu
->Porezni dug: Možete li pregovarati i nagoditi se s Poreznom upravom?
->Benefiti zapošljavanja osoba s invaliditetom
->Porezni propisi: Što nas čeka od 1. siječnja 2015.?

->Što nas čeka u 2015. godini?
->Jeste li se pripremili na porezni nadzor?
->Kako najpovoljnije nabaviti automobil za potrebe društva
->Poslovni procesi i marketinške strategije: Svi izazovi rebrandinga
->Financijski pokazatelji uspješnosti poslovanja 
->Zakon o zaštiti potrošača: Sniženja postaju 'posebni oblici prodaje'
->Porezna politika: Izvještavanje na JOPPD obrascu
->Porezne promjene obilježile 2013.
->(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?
->Sustav oporezivanja: Promet dobara u EU
->Kontrola poslovanja: Obaveza revizije u EU
->Elektronička komunikacija: Kazna za reklamiranje e-poštom?
->Otpis kamata i reprogram duga
->Oprost duga: Dugovi nas 'tjeraju' naprijed
->Koliko iznosi trošak fluktuacije zaposlenika?
->Za porez i javna davanja nema zastare
->Privlačni poticaji za nova ulaganja 
->Transferne cijene: Imate li potrebnu dokumentaciju? 
->Novo na tržištu - jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću 
->Fiskalne blagajne: kraj prodaje na crno ili samo skupi pokušaj? 
->Zakon o hrani: Hranimo se kaznama